Ministarstvo rudarstva i energetike raspisuje Javni poziv radi dodeljivanja sredstava podsticaja za finansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koje sprovode jedinice lokalne samouprave, a u cilju ostvarivanja uštede energije i njenog racionalnog korišćenja, te smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Predmet Javnog poziva je finansiranje Programa koji obuhvata sledeće mere energetske efikasnosti:

1) unapređenje termičkog omotača putem pojedinačnih mera:

  • zamene spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača,
  • postavljanja termičke izolacije zidova, krova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru;

2) unapređenje termotehničkih sistema objekta putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom sledećim pojedinačnim merama:

  • zamenom postojećeg kotla efikasnijim kotlom (grejač prostora ili kombinovani grejač),
  • ugradnjom toplotnih pumpi (grejač prostora ili kombinovani grejač),
  • ugradnjom elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi,
  • opremanjem izvora toplote (radijatora) sa termostatskim ventilima i ostalom neophodnom armaturom,
  • opremanjem sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili),
  • zamenom postojećih i ugradnjom novih efikasnih uređaja za klimatizaciju,
  • zamenom postojećih ili ugradnjom novih sistema za ventilaciju sa rekuperacijom toplote;

3) ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 10.000.000 dinara

Minimalno su-finansiranje: 50%

Ko može aplicirati: jedinice lokalne samouprave

Napomena: Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom – „Prijava na Javni poziv za finansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, JP 2/21– NE OTVARATI“ na adresu:

Ministarstvo rudarstva i energetike, Nemanjina 22 – 26, 11000 Beograd – Savski Venac

Pak Broj 3306

Na poleđini koverte navesti pun naziv i adresu Podnosioca prijave.

Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu: fondee@mre.gov.rs

Rok za dostavljanje prijava je do 15h!