Cilj programa: unapređenje ekonomskog i regionalnog razvoja kroz jačanje međuinstitucionalne saradnje i kapaciteta ARRA i JLS 

Ko može da aplicira:

Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava imaju ARRA i JLS, kao partneri, ukoliko ispunjavaju sledeće opšte uslove: 

  • da su potpisali ugovor o saradnji partnera na projektu;
  • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
  • da su obezbedili obavezno učešće za realizaciju projekta u skladu sa ovim programom;
  • da za iste aktivnosti za koje konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta JLS ili donatorskih organizacija.

Namena sredstava:

Program se raalizuje kroz sledeće aktivnosti:

  • promociju značaja regionalnog razvoja i subjekata regionalnog razvoja, kao i važnosti pridruživanja EU, poznavanje raspoloživih fondova i  prioritetnih projekata za finansiranje;
  • umrežavanje partnera na bilateralnom, multilateralnom, regionalnom i lokalnom nivou kroz unapređivanje i jačanje međuinstitucionalne saradnje;
  • unapređenje kapaciteta subjekata regionalnog razvoja u oblastima: upravljanje razvojnim projektima, privlačenje direktnih investicija i promocija izvoza; pristup i povlačenje sredstava iz različitih izvora finansiranja (EU i drugi fondovi);
  •  podršku za podsticanje ravnomernijeg regionalnog razvoja kroz realizaciju međuinstitucionalnih aktivnosti i kreiranje mehanizama podrške MMSP i preduzetnicima (kroz prikupljanje podataka o potrebama privrede, obradu i analizu podataka), odnosno stimulisanje poslovnog udruživanja u klastere i industrijske klastere u prioritetnim sektorima: industrija mašina i opreme, prehrambena industrija, drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike.

Finansiranje Programa:

Ukupan budžet Programa iznosi 20.000.000,00 dinara.

Raspoloživa sredstva se odobravaju po projektu kao sufinansiranje u visini do 50% opravdanih troškova projekta bez PDV.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava je 2.000.000,00 dinara.

Krajnji rok za završetak ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 18 meseci od datuma potpisivanja ugovora sa RAS.