Svrha Programa: Cilj Programa je jačanje regionalne konkurentnosti i saradnje kroz realizaciju partnerskih projekata odobrenih za finansiranje u okviru programa prekogranične i transnacionalne saradnje, kao i unapređenje i održivost institucionalnih kapaciteta u kreiranju i realizaciji projekata. Ukupna vrednost Programa iznosi 40 miliona dinara, a raspoloživa sredstva se odobravaju po projektu – za sufinansiranje ili predfinansiranje dela 15% obaveznog finansijskog učešća korisnika projekata koji su započeli sa realizacijom 01. januara 2018. ili kasnije.  

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: do 2 miliona dinara; do 10% obaveznog finansijskog učešća korisnika projekta, odnosno do 12% ukoliko korisnik ima sedište u lokalnoj samoupravi koja spada u 3. ili 4. grupu razvijenosti.

Ko može aplicirati: svi legitimni korisnici IPA programa teritorijalne saradnje, ukoliko ispunjavaju sledeće uslove:

1. da su u većinskom domaćem vlasništvu, registrovani na teritoriji RS,

2. da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa,

3. da za istu namenu za koju konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava nisu koristili podticajna sredstva budžeta RS, AP Vojvodine i budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija,

3. da imaju obezbeđeno samostalno finansijsko učešće,

4. da su potpisali ugovor sa ugovaračkim/regulatornim telom IPA prorgama.

Napomena: podnosilac prijave može da kandiduje više projekata.