Predmet Konkursa je dodela finansijskih sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine, koje sprovode udruženja i druge organizacije civilnog društva, a koji su od javnog interesa.

Opšti cilj javnog konkursa: zaštita i unapređenje životne sredine u okviru sledećih tema i oblasti:

1.  Zaštita prirode - ekološka mreža i zaštićena područja;

2. Klimatske promene – poljoprivreda, energetika, saobraćaj, šumarstvo i vode;

3. Cirkularna ekonomija - Ekološko preduzetništvo – ekološka mreža,zaštićena područja, cirkularna ekonomija;

4. Građanski aktivizam – primena zakona iz domena zaštite životne sredine,upravljanja otpadom i otpadnim vodama, strateške procene i procene uticaja na životnu sredinu; zaštite od zagađenja vazduha i zaštite od buke;

5. Priroda u urbanim sredinama – pošumljavanje, urbane bašte, urbani džepovi,parkovi, zeleni krovovi;

6. Događaji i ekologija (ekološka mreža i zaštićena područja, cirkularna ekonomija.

Max trajanje projekta: do 6 meseci

Iznos finansiranja: min 300.000,00 dinara a max 2.000.000,00 dinara. Projektnom prijavom može se potraživati najviše do 90 % ukupno potrebnih sredstava

Ko može da aplicira: udruženja, zadužbine (koje su osnovane radi ostvarivanja opštekorisnog cilja) i fondacije, upisane u Registar Agencije za privredne registre, u čijim ciljevima (utvrđenim statutom) mora biti navedeno da se ostvaruju u oblasti zaštite životne sredine.

Rok za dostavljanje prijava: 15 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Ministarstva