Više od 20% stanovništva živi i radi u inostranstvu, po čemu Region prednjači u Srbiji. Skromne mogućnosti za zapošljavanje, nezadovoljavajući kvalitet različitih usluga (zdravstvo, obrazovanje, socijalna zaštita) i nedovoljno sadržaja za ispunjavanje slobodnog vremena (kultura, sport), nadalje podržavaju trend iseljavanja posebno mladih. 


U skladu sa potrebama stanovništva, RRA BP sprovodi niz različitih aktivnosti u pomenutim oblastima: 

  • Koordinacija, priprema i implementacija regionalnih projekata 
  • Podrška lokalnim akterima u pripremi sektorskih strateških i akcionih planova i programa 
  • Podrška lokalnim akterima u pripremi i implementaciji lokalnih i među-opštinskih projekata 
  • Informisanje i savetovanja na različite teme
  • Organizacija različitih edukacija i unapređenje kapaciteta lokalnih aktera
  • Podsticanje među-sektorske saradnje, udruživanja i građanskog aktivizma

 

Više informacija