Prioritetne oblasti podrške:

• Da doprinese širenju prostora za kreiranje politike i angažovanje zajednice za civilno društvo;

• Proširiti i ojačati aktivni angažman civilnog društva, omogućavajući građanima da postanu aktivni učesnici procesa pridruživanja Srbije EU;

• Promovisati vrednosti EU angažovanje građana kroz participativnemetode;

• Podržati inicijative mladih i dijalog u vezi sa gore navedenim prioritetima.

Kategorije projekata:

LOT 1: Vladavina prava (antikorupcija, migracije, LGBTI)

LOT 2: Socijalna inkluzija, javno i mentalno zdravlje, podrška najugroženijim ženama i muškarcima, devojčicama i dečacima

LOT 3: Životna sredina i klimatske promene, biodiverzitet

LOT 4: Lokalni i regionalni razvoj, socijalna preduzeća

LOT 5: Kultura (kulturno nasleđe, kulturne inicijative)

LOT 6: Održiva poljoprivreda i saradnja, urbanizam i mobilnost, zaštita potrošača

Iznos bespovratnih sredstava:

LOT 1: Vladavina prava (antikorupcija, migracije, LGBTI) 1.200.000,00 €- minimalni iznos: 300.000,00 evra, maksimalni iznos: 600.000,00 evra EU

LOT 2: Socijalna inkluzija, javno i mentalno zdravlje, podrška najugroženijim ženama i muškarcima, devojčicama i dečacima – 1.000.000,00 € minimalni iznos: 300.000,00 evra, maksimalni iznos: 500.000,00 evra EU

LOT 3: Životna sredina i klimatske promene, biodiverzitet – 1.500.000,00 € minimalni iznos: 500.000,00 evra, maksimalni iznos: 750.000,00 evra

LOT 4: Lokalni i regionalni razvoj, socijalna preduzeća – 1.000.000,00 € minimalni iznos: 300.000,00 evra, maksimalni iznos: 500.000,00 evra

LOT 5: Kultura (kulturno nasleđe, kulturne inicijative) – 1.000.000,00 € minimalni iznos: 300.000,00 evra, maksimalni iznos: 500.000,00 evra

LOT 6: Održiva poljoprivreda i saradnja, urbanizam i mobilnost, zaštita potrošača – 1.000.000,00 evra minimalni iznos: 300.000,00 evra, maksimalni iznos: 500.000,00 evra

Su-finansiranje:

• Minimalni procenat: 60 % ukupnih prihvatljivih troškova akcije.

• Maksimalni procenat: 90 % ukupnih prihvatljivih troškova akcije

Najmanje 10% sufinansiranja za lotove dva, četiri i šest takođe mora doći iz privatnog sektora (nacionalnog ili međunarodnog) ili pojedinačnih donacija.

Svaki grant čiji je ukupni trošak veći od 400.000 EUR mora predstavljati najmanje 30% ukupnih prihvatljivih troškova koji se raspodeljuju kao FPTL (finansijska podrška trećim licima). Više od 50% aktivnosti FPTL u smislu obima projekta, kao i iznosa troškova mora biti van grada Beograda.

Ko može aplicirati: vodeći aplikant mora:

• biti pravno lice i

• biti neprofitan i

• biti specifičan tip organizacije kao što su: organizacija civilnog društva, uključujući nevladine organizacije i

• bude direktno odgovoran za pripremu i rukovođenje akcijom sa partnerima i povezanim licem(ima), i da bude osnovan u Republici Srbiji.

Napomena: Glavni podnosilac ne može podneti više od 1 prijave u okviru ovog poziva za podnošenje prijedloga.