Ministarstvo spoljnih poslova Republike Bugarske preko Ambasade / Generalnog konzulata Republike Bugarske u Republici Srbiji najavljuje proceduru prihvatanja i izbora predloga projekata koji će biti realizovani uz pomoć službene razvojne pomoći Republike Bugarske, sa početnim periodom implementacije u 2024. godini.


Kategorije projekata/teme/prihvatljive aktivnosti: 
Pravda
-    Ljudska prava

Ljudski resursi i socijalni razvoj
-    Rad i zapošljavanje
-    Obrazovanje

Ostalo
-    demokratija i dobro upravljanje, mladi, biznis i preduzetništvo

Iznos bespovratnih sredstava: od 5.000 do 80.000 €
Period implementacije projekata: 10 meseci (Predlozi projekata moraju da sadrže indikativni datum početka realizacije projekta nakon 15. januara 2024. i ne kasnije od 30. novembra 2024. godine. Rok za realizaciju projekta ne može biti kasniji od 31. decembra 2026. godine.)
Ko može aplicirati: 

  •  Organizacije civilnog društva
  •  Javna uprava
  •  Obrazovne ustanove
  •  Preduzetnici

Napomena: Svi delovi obrasca za prijavu treba da budu ispunjeni na bugarskom i/ili engleskom jeziku. Predlozi projekata se moraju poslati kao dva odvojena fajla u Word i u PDF formatu (skenirano sa potpisom i pečatom). Predloge projekata poslati mejlom na adresu