Cilj Poziva: obezbeđivanje stambene podrške za 500 porodica sa najmanje 1.500 članova i podrške kroz mere aktivne inkluzije za 1.000 korisnika. Poziv se realizuje kroz program “Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“, a u okviru indikativnog budžeta od 14.2 miliona EUR, biće podržano najmanje 20 projekata.  

Ciljne grupe: socijalno osetljive grupe koje žive u lošim uslovima stanovanja i socijalne inkluzije:

 • Romi
 • Žene žrtve porodičnog nasilja
 • Deca i mladi bez roditeljskog staranja koji napuštaju sistem socijalne zaštite
 • Osobe sa invaliditetom
 • Dodatno je moguće uključiti lokalno siromašno stanovništvo i druge koji žive u lošim stambenim uslovima

*Neophodno je uključiti predstavnike min. 1 ciljne grupe (1-4), a dodatni korisnici (5) mogu biti uključeni u obimu od maksimalno 10% ukupno uključenih korisnika.

Prihvatljive aktivnosti:

1. Stambena rešenja:

 • Izgradnja višeporodičnih zgrada/objekata socijalnog stanovanja na javnom zemljištu
 • Izgradnja novih porodičnih/montažnih kuća na javnom ili ostalom zemljištu
 • Kupovina postojećih stanova, porodičnih kuća, seoskih domaćinstava i sl. (kupovina i adaptacija)
 • Rekonstrukcija, sanacija i adaptacija postojećih stanova ili porodičnih kuća (nabavka i ugradnja materijala)

*Aktivnosti b, c i d moguće je realizovati i u slučaju privatne svojine ili zemljišta, gde se korisnici odabiru tokom implementacije projekta u skladu sa definisanim kriterijumima. Moguće je kombinovati više rešenja, a neophodno je uključiti projektom min. 10 korisničkih porodica.

2. Mere aktivne inkluzije:

 • Unapređenje pristupa javnim uslugama obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva i socijalne zaštite
 • Unapređenje zapošljivosti
 • Podrška zapošljavanju, samozapošljavanju i sticanju prihoda
 • Otklanjanje prepreka aktivnoj inkluziji
 • Nabavka nameštaja i opreme za domaćinstvo

*Projektom je neophodno obuhvatiti min. 1 rešenje/meru, a moguće je i kombinovati više njih. Projektom je neophodno uključiti min. 20 korisnika, odnosno duplo od broja porodica uključenih u stambeno zbrinjavanje.

Trajanje projekta: 12-16 meseci

Iznos bespovratnih sredstava: 160.000$ - 1.460.000$ (150.000 EUR – 1.340.000 EUR)

Minimalno su-finansiranje: 15% od ukupne vrednosti projekta

Ko može aplicirati: sve jedinice lokalnih samouprava u Srbiji

Partnerstvo: obavezno partnerstvo sa min. 1 lokalnom institucijom i min. 1 organizacijom civilnog društva (registrovana na teritoriji RS najmanje 3 godine i da se bavi relevantnom oblašću)

Napomene:

 • Građevinska dozvola/Rešenje o izvođenju radova je obavezna prateća dokumentacija
 • Aplikant može da podnese max. 1 prijavu, a ko-aplikant može da učestvuje u max. 2 aplikacije
 • Preporuka je da se do 23.12.2020. dostavi Pismo o namerama
 • Predlozi projekata se dostavljaju isključivo na engleskom jeziku i elektronskim putem na adresu: rsoc.applications@unops.org
 • Pitanja mogu da se postave najkasnije do 8.01.2021. na mejl: rsoc.cfp.clarifications@unops.org ili 060/444 95 93, milicada@unops.org (Milica Davitkov)