Cilj Konkursa je institucionalna podrška  omladinskim organizacijama i organizacijama za mlade koje se zalažu za učešće mladih u procesima donošenja odluka u zemljama Zapadnog Balkana i Turske u okviru Mreže omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske. Cilj Mreže je da pokrene mlade da se informišu o mogućnostima učešća u javnom životu, podstakne ih da se uključe, ali i motiviše donosioce odluka da otvore prostor za učešće mladih ljudi.  U skladu sa tim, Mreža će podržati 15 omladinskih inicijativa u okviru omladinskih politika u 5 obuhvaćenih zemalja - Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji, Turskoj i Albaniji, koje će postati članica mreže.

Vrste omladinskih inicijativa koje će biti podržane:

  • Javno zagovaranje i monitoring u vezi sa uspostavljanjem i jačanjem političkog dijaloga o položaju mladih na lokalnom nivou
  • Omladinske inicijative koje promovišu aktivno učešće mladih u procesima donošenja odluka koje se odnose na politička, ekonomska i socijalna pitanja
  • Omladinske inicijative koje imaju za cilj da istaknu značaj aktivnog učešća mladih u procesima donošenja odluka koje se odnose na politička, ekonomska i socijalna pitanja
  • Omladinske inicijative koje uvode pitanje participacije mladih u javni politički diskurs i promovišu pravo mladih na uključivanje u proces donošenja odluka na centralnom i lokalnom nivou
  • Istraživanja o trenutnom položaju i potrebama mladih kako bi podstakli aktivno učešće mladih
  • Analize potreba mladih koje zahtevaju međusektorski pristup
  • Omladinske inicijative koje podstiču dijaloga između mladih, omladinskih organizacija, donosilaca odluka i drugih zainteresovanih strana

Iznos bespovratnih sredstava: 10.000 – 14.000 €

Minimalno su-finansiranje: 10,10% od ukupne vrednosti projekta

Maksimalno trajanje projekta: 12 meseci

Ko može da aplicira: organizacije civilnog društva registrovane u zemljama Programa, aktivne bar 1 godinu, koje se bave omladinskim radom.