Na konkurs se mogu podneti projekti posvećeni:

  • Uključivanju građana, posebno neformalnih radnika i socijalno ugroženih grupa (žene, Romi, neformalni radnici) u širi socijalni dijalog i ključne reformske procese (uključujući proces evropskih integracija), kako bi se zaustavila erozija i unapredilo poštovanje ekonomskih i socijalnih prava, a posebno prava na rad, obrazovanje i zdravlje;
  • Zagovaranju usvajanja pravednije poreske politike i drugih javnih politika koje mogu doprineti smanjivanju nejednakosti i ublažavanju dugoročnih socio-ekonomskih efekata pandemije COVID-19, naročito na one grupe, sektore i opštine odnosno područja koji su krizom najpogođenije;
  • Povećavanju transparentnosti i inkluzivnosti u odlučivanju i jačanju odgovornosti javnih vlasti pri sprovođenju mera, programa i investicija koje imaju značajan socio-ekonomski uticaj, naročito na lokalnom nivou;
  • Razvijanju, promociji i zagovaranju za kreiranje podsticajnog okruženja (uključujući fiskalne i mere državne pomoći) za prakse solidarne ekonomije, koje stavljaju dobrobit zaposlenih ispred profita, doprinose ekonomskom osnaživanju najugroženijih i povećavaju otpornost lokalnih zajednica na negativne efekte tržišta – poput etičkih banaka, zadruga i socijalnog preduzetništva.

Fondacija finansira projekte samostalno ili sufinansira projekte za čiju realizaciju je već obezbeđen deo sredstava od strane drugih donatora. Ne postoje ograničenja u pogledu odnosa sredstava Fondacije i drugih donatora za finansiranje projekata, niti sufinansiranje utiče na vrednovanje predloga projekata.

Ko može aplicirati: organizacije i institucije građanskog društva (udruženja građana, neformalne grupe građana, akteri nezavisne kulture i umetnosti, akademske institucije, think-thank organizacije, sindikati, mediji itd.), državni  lokalni organi, institucije i ustanove i sl.

Napomena: Projekti se podnose isključivo elektronskom poštom na adresu office.projekti(at)osfserbia.org. Predlog projekta se podnosi ISKLJUČIVO na obrascu Fondacije.

Odluku o podršci ili odbijanju predloženog projekta donosi Upravni odbor Fondacije, u roku od 60 dana od dana završetka konkursa. U toku obrade predloga i procesa odlučivanja, Fondacija o tome ne daje informacije, ali zadržava pravo da od podnosioca projekta zatraži dopunsku dokumentaciju ili obaveštenja o predlogu.