Na konkurs se mogu podneti projekti koji:

  • prate i zalažu se za efektivnu primenu prava nacionalnih manjina i doprinose stvaranju uslova za unapređenje primene ovih prava; vrše monitoring sprovođenja preporuka nadležnih nezavisnih tela i/ili drugih institucija nadležnih za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, kao i međunarodnih institucija koje prate položaj nacionalnih manjina u Srbiji; osnažuju organizacije i institucije koje se bave pravima i položajem manjinskih zajednica; razvijaju primere dobre prakse primene prava nacionalnih manjina na lokalnom nivou;
  • zalažu se i stvaraju uslove za potpunu integraciju manjinskih zajednica u društvo i u tom cilju podstiču među-etničku razmenu, komunikaciju i saradnju kako manjinskih zajednica između sebe, tako i manjinskih zajednica sa većinskom u različitim oblastima od zajedničkog interesa; podstiču učešće mladih u ovim procesima; informišu građane o važnosti integracije manjinskih zajednica za društvo u celini i afirmišu manjinske politike zasnovane na principima integracije.

Ko može da aplicira: organizacije i institucije građanskog društva (udruženja građana, profesionalna udruženja, institucije kulture), policy instituti, državni i lokalni organi vlasti, nezavisni državni organi i nacionalni saveti nacionalnih manjina.