Na konkurs se mogu podneti projekti koji:

  • jačaju integritet i slobodnu uređivačku politiku medija, posebno javnih medijskih servisa i medija na jezicima manjina, zalažu se za jednak tretman medija u pristupu informacijama od javnog značaja, i unapređuju uslove za funkcionisanje svih medija (tradicionalnih i on-line) saglasno normama i standardima profesionalnog i nezavisnog novinarstva;
  • doprinose delotvornom radu medijskih (samo)regulatornih mehanizama i unapređuju uslove i prakse za primenu njihovih odluka u korist slobode medija, slobode izražavanja i informisanja u javnom interesu, i suzbijanja lažnih vesti;
  • obezbeđuju ravnopravnost medija na tržištu i jednak pristup svim izvorima državne pomoći radi podrške medijskom pluralizmu i kvalitetnom ostvarivanju prava građana na obaveštenost;
  • afirmišu i štite neutralnost Interneta, razvijaju samoregulaciju u digitalnom javnom prostoru, i unapređuju bezbednost novinara-profesionalaca i građana kao izvora informacija;
  • doprinose poboljšanju zakonskog okvira za rad medija u javnom interesu.

Ko može da aplicira: organizacije i institucije građanskog društva (udruženja građana – posebno udruženja potrošača, roditelja, profesionalaca…), nezavisni državni organi i druge javne institucije