Cilj konkursa je da podrži realizaciju kulturnih i umetničkih projekata i aktivnosti koje su relevantne kako za razvoj društva i lokalnih zajednice, tako i za razvoj različitih kulturno-umetničkih praksi nezavisnog umetničkog i kulturnog sektora.
Prioritetne oblasti podrške: 
Kroz ovaj konkurs, projekat Kultura za demokratiju želi da podrži kulturne i umetničke projekte koji jačaju kritičko mišljenje, podržavaju i iniciraju konstruktivni dijalog o važnim društvenim i političkim pitanjima, podstiču društvenu koheziju i podižu javnu svest o bitnosti i neophodnosti prihvatanja različitosti, posebno kada je reč o manjinskim i ranjivim grupama u našem društvu.
Ovi projekti treba da neguju talente, inovativne i hrabre umetničke i kulturne izraze i prakse koje izazivaju dominantne društvene i političke narative, ali i podstiču razvoj kulturne i umetničke scene u Srbiji.
Ovaj konkurs namenjen je projektima koji se fokusiraju na različite oblasti savremenog kulturnog i umetničkog stvaralaštva: izvođačke umetnosti, vizuelne umetnosti, književnost, muzika, audiovizuelna umetnost, strip, fotografija, dizajn, kulturna politika i menadžment.
Aktivnosti za čiju realizaciju se potražuju sredstva mogu da uključuju: izložbe, instalacije, predstave, performanse, umetničke radionice, predavanja i/ili slične obrazovne programe, javne debate i razgovore, audiovizuelnu produkciju, umetnička i kulturna istraživanja, festivale itd.
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.800.000,00 RSD
Obavezno partnerstvo: ne
Period implementacije projekata: do 12 meseci
Ko može aplicirati: 
•    kulturne i umetničke organizacije;
•    umetnički kolektivi i inicijative;
•    organizacije civilnog društva koje realizuju kulturne i umetničke aktivnosti iako im ovo nije primarna oblast delovanja;
•    Druga pravna lica koja su aktivna u umetnosti i kulturi (nezavisne fondacije, zadužbine, društva sa ograničenom odgovornošću i/ili preduzetnici).

Napomena: Predlozi projekata podnose se preko sajta heartefact.org, Aplikacija se može dostaviti samo putem HF onlajn sistema za apliciranje. Prijave dostavljene običnom ili elektronskom poštom neće biti prihvaćene.