Oblast I

 

a) promocija turističkih proizvoda i turističkih prostora Srbije i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude;

b) unapređenje i realizacija statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;

v) edukacija i treninzi u turizmu;

 

Oblast II

 

g) izrada planske dokumentacije u skladu sa Zakonom o turizmu

d) izrada planske i projektne dokumentacije (dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja, projektno-tehnička dokumentacija, studije i dokumenta po međunarodnim pravilima neophodni za projekte iz fondova EU i drugih stranih donatora i sl.);

đ) uređenje građevinskog zemljišta i izgradnja/unapređenje postojeće komunalne infrastrukture kao osnove za razvoj turističkih kapaciteta i sadržaja – izgradnja pristupnih saobraćajnica i parking prostora, elektro-energetska infrastruktruktura, sistemi za vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, hidrotehnički objekti, telekomunikacijski sistemi i uređaji za merenje, sistemi za prikupljanje, sortiranje, odvoženje i preradu čvrstog otpada, javni toaleti;

e) uređenje javnih površina (trgovi, platoi, natkrivene komunikacije, sportsko-rekreativni tereni, dečja igrališta, marine, pristaništa, pristani i dr.);

ž) uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji i nabavka prateće opreme (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi i dr.);

z) postavljanje turističke signalizacije, rekonstrukcija, izgradnja i opremanje turističke infrastrukture i objekata od posebnog značaja za funkcionisanje i razvoj turizma (vizitorski centri, turistički info centri, kulturno-istorijski spomenici, arheološki lokaliteti, muzeji, objekti za odmor i rekreaciju, bazeni, kongresne dvorane, turistički kampovi, vidikovci, objekti uz prirodne atrakcije, itd.), kao i izgradnja i rekonstrukcija objekata sa drugim turističkim namenama i sadržajima;

 

Donacija: Učešće sredstava ministarstva u finansiranju projekata navedenih pod a), b) i v)-Oblast I, može iznositi do 50% ukupne vrednosti projekta. a za projekte navedene pod g), d), đ), e),ž), z) i i) –Oblast II može biti do 100% ukupne vrednosti tog projekta.

 

Ko može da aplicira: turističke organizacije, destinacijska menadžment organizacija, privredno društvo odnosno druga organizacija i institucija čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, kao i pravno lice u kome je Republika Srbija većinski vlasnik i pravno lice koje upravlja turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture

 

Rok za dostavljanje predloga projekta:

Oblast I (a), b) i v) 31.03.2016. godine.

Oblast II g), d), đ), e),ž), z) i i) 01.10.2016. godine.

 

Kriterijumi, dodatne informacije i dokumenta: http://mtt.gov.rs/vesti/konkurs-za-dodelu-subvencija-i-dotaci/