Cilj programa: pomoć jedinici lokalne samouprave u stvaranju i pobolјšanju uslova stanovanja porodica izbeglica nabavkom građevinskog materijala

 

Ko može da aplicira: jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju zadate kriterijume

 

Maksimalni iznos sredstava: 5.500.000,00 dinara zajedno sa učeđćem JLS, min iznos jednog paketa građevinskog materijala po porodičnom domaćinstvu iznosi 200.000 din, a max 550.000 din

 

Rok za podnošenje prijava: 10.03.2017.g.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.kirs.gov.rs/articles/navigate.php?type1=3&lang=SER