Konkursom je planirana podrška fizičkim licima – nosiocima komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava koji se bave proizvodnjom i preradom hrane.

Ukupna raspoloživa sredstva po ovom konkursu su 3.000.000,00 dinara. Ovim konkursom se posebno pozivaju žene i mladi koji su nosioci poljoprivrednih gazdinstava da se prijave i koriste podsticajna sredstva za razvoj svoje proizvodnje.

PRAVO UČEŠĆA PO OVOM KONKURSU IMAJU:

Fizička lica – nosioci registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva sa aktivnim statusom:
-    koja imaju prebivalište  na teritoriji lokalne samouprave
-    nemaju evidentiranih neizmirenih dugovanja prema jedinici lokalne samouprave ( dostavlja se uverenje iz LPA Golubac)
Podnosioci prijave na Konkurs mogu da ostvare pravo na korišćenje podsticajnih sredstava jednom u toku budžetske godine i ne mogu se prijaviti ponovo za podršku do isplate svih prethodno dobijenih sredstava po ovom Konkursu. 

Fizičko lice koji ostvari pravo po ovom osnovu potpisuje ugovor sa RRA „Braničevo-Podunavlje“ doo (dalje: RRA BP) sa jasno definisanim pravima i obavezama nakon čega nabavlja opremu ili mašinu potrebnu za unapređenje proizvodnje ili prerade hrane. Maksimalan iznos za nabavku opreme ili mašina je 300.000,00 dinara dok je minimalan 60.000,00 dinara sa PDV-om po poljoprivrednom proizvođaču. 
                
Ukoliko je korisniku potrebna oprema ili mašina čija je cena veća od maksimalno dozvoljenog iznosa naznačenog u konkursu, u tom slučaju korisnik ima pravo da aplicira za opremu ili mašinu čiji je iznos sa PDV-om veći, sa tim da razliku u ceni opreme plaća samostalno, a podsticajna sredstva koristi kako bi lakše realizovao investiciju.

Takođe, korisnik može da aplicira i za nabavku polovne opreme sa garancijom. Odnos učešća Fonda za nabavku polovne opreme i mašina biće isti kao i za nabavku novih.

PREDMET PODSTICAJNIH SREDSTAVA:

Podsticajna sredstva namenjena su za nabavku: 
•    Mehanizacije potrebne za poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda;
•    Košnica, pčelinjih društava i mašina i opreme za pčelarstvo;
•    Repromaterijala, mašina i opreme potrebne za ratarsku ili povrtarsku proizvodnju

Podsticajna sredstva namenjena su i za pripremu biznis plana za potrebe apliciranja na  javne pozive vezane za poljoprivrednu proizvodnju.

OBAVEZE KORISNIKA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Korisnici podsticajnih sredstava su u obavezi da pri potpisivanju ugovora, kao sredstvo obezbeđenja, deponuju ličnu menicu u iznosu pozjamljenih sredstava iz Fonda. 
Korisnici su u obavezi da iznos pozajmice utroše u skladu sa ugovorenom namenom najkasnije u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora i za iste dostave Implementacionom partneru odgovarajući dokaz (račun).

Takođe, korisnici mere preuzimaju obavezu da u naredne tri godine od potpisivanja ugovora sa Implementacionim partnerom (RRA Braničevo-Podunavlje) vrate svoj deo učešća i to:

Fizička lica vraćaju:
•    U prvoj godini potpisivanja ugovora, korisnici podsticajnih sredstava vraćaju 1/3 od ukupnih podsticajnih sredstava, najkasnije do 15. decembra tekuće godine. 
•    U drugoj godini potpisivanja ugovora, korisnici podsticajnih sredstava vraćaju 1/3 od ukupnih podsticajnih sredstava, u dve jednake rate gde bi uplata prve rate bila najkasnije do 15. juna tekuće godine a druga rata bi bila najkasnije do 15. decembra tekuće godine.  
•    U trećoj godini potpisivanja ugovora, korisnici podsticajnih sredstava vraćaju 1/3 od ukupnih podsticajnih sredstava, u dve jednake rate gde bi uplata prve rate bila najkasnije do 15. juna tekuće godine a druga rata bi bila najkasnije do 15. decembra tekuće godine.  

U slučaju vremenskih nepogoda ili vanrednog stanja (poput epidemije), Upravni odbor Fonda može da donese odluku o produžetku roka vraćanja učešća korisnika. Tačan rok produžetka otplate će biti utvrđen u zavisnosti od posledica nastalih usled više sile.

Ceo tekst javnog poziva i način na koji se možete prijaviti pogledajte ovde