Svrha programa: realizacija projekata kojima se implementiraju nove tehnologije i aplikacije u okviru koncepta „pametnih i bezbednih gradova“ koje će život stanovnika u gradovima i opštinama u Republici Srbiji učiniti bezbednijim, jednostavnijim i jeftinijim, a gradove i opštine inkluzivnim, efikasnim i održivim.

Cilj programa: sistemsko unapređenje inovacionih kapaciteta gradova i opština kroz sveobuhvatni pristup digitalnoj transformaciji javnih usluga, privrede i društva koja treba da omogući održivu, efikasniju upotrebu resursa, odgovoran odnos prema životnoj sredini i povećanje kvaliteta života svih građana.

NAMENA SREDSTAVA

Sredstva namenjena za podršku podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalnih samouprava na teritoriji Republike Srbije koriste se za realizaciju projekata kojima se implementiraju nove tehnologije i aplikacije u okviru koncepta „pametnih i bezbednih gradova” u oblasti:

1) Bezbednosti – kroz uspostavljanje integrisanih sistema nadzora i kontrole, sistema upozorenja u situacijama ugrožene bezbednosti, sistema za reagovanje u vanrednim situacijama i dr;

2) Mobilnosti i transporta – kroz implementaciju inovacionih i tehnoloških rešenja koje će doprineti unapređenju mobilnosti u širem smislu, podizanju efikasnosti upravljanja saobraćajem i saobraćajnom infrastrukturom, kao i jednostavnijem i jeftinijem transportu građana;

3) Javnih i komunalnih usluga – kroz implementaciju inovacionih i tehnoloških rešenja koje će doprineti podizanju efikasnosti obavljanja javne i komunalne delatnosti;

4) Digitalizacije u javnom sektoru – kroz projektovanje „smart siti” programa i implementaciju inovacionih softverskih i hardverskih rešenja, koja doprinose efikasnijem radu lokalnih organa i većem zadovoljstvu građana pri korišćenju usluga javne uprave;

5) Razvoja inovacionog preduzetništva – kroz podršku razvoju inovacionih rešenja namenjenih podizanju inovacionih kapaciteta gradova i opština, kao i uspostavljanje inovacione infrastrukture koja treba da omogući tehnološko osposobljavanje i unapređenje preduzetničkih potencijala mladih za osnivanje sopstvenih startap kompanija i

6) Zaštite životne sredine – kroz implementaciju inovacionih rešenja usmerenih na povećanje energetske efikasnosti i poboljšanje kvaliteta života stanovnika u jedinici lokalne samouprave.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 80.000.000,00 dinara

Ko može aplicirati: jedinice lokalne samouprave

Napomena: Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija šalje se preporučenom poštom, u koverti sa naznakom „Prijava na konkurs – sredstva za podršku podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave”, sa punim nazivom i adresom pošiljalaca na poleđini koverte, na adresu:

Vlada Republike Srbije

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj

Nemanjina 11, 11000 Beograd

Skenirana prijava i prateća dokumentacija se nakon formalnog prijavljivanja na konkurs dostavljaju Kabinetu ministra na mejl adresu pametnigradovi@inovacije.gov.rs  sa naznakom „Prijava na konkurs – podrška podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave”.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.