Svrha Programa: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva jedinice lokalne samouprave i gradske opštine da konkurišu za podršku prilikom uspostavljanja jedinstvenog upravnog mesta. Svrha jedinstvenih upravnih mesta jeste povećanje efikasnosti, delotvornosti i ekonomičnosti rada organa, u situacijama kada je za ostvarivanje jednog ili više prava građana potrebno postupanje jednog ili više organa.  Ukupan iznos opredeljenih bespovratnih sredstava iznosi 45 miliona dinara, a biće odobren za do 10 jedinica lokalne samouprave odnosno gradskih opština. 

Namena sredstava za podršku:

  • Formiranje i opremanje jedinstvenog upravnog mesta,
  • Nabavka neophodnih tehničkih sredstava.

Obavezni kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:

  • Odgovarajući stepen tehničke opremljenosti (posedovanje Interneta, čitača ličnih karata, operativnog sistema Winfows 7 ili više, elektronskih sertifikata),
  • Postojanje odgovarajućeg fizičkog prostora (šalter sale ili druge prostorije) u kojoj se može uspostaviti jedinstveno upravno mesto,
  • Korišćenje Modela administrativnih postupaka na lokalnom nivou objavljenih na veb-prezentaciji Stalne konferencije gradova i opština (http://www.skgo.org/modeli-administartivnih-procedura),
  • Korišćenje Informacionog sistema eZUP (http://www.mduls.gov.rs/ezup.php)

Kriterijumi za dopunsko rangiranje:

  • Sprovođenje objedinjene procedure u postupcima izdavanja akata i ostvarivanju prava na izgradnju i korišćenje objekata, sprovođenje postupka ostvarivanja prava prilikom rođenja deteta „Bebo, dobrodošla na svet“ i drugih integrisanih procedura,
  • Postojanje prethodnih sličnih aktivnosti koje sprovode učesnici,
  • Postojanje potrebe da se pruži pomoć učesniku za ostvarivanje navedenih ciljeva i aktivnosti.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava:

Minimalno su-finansiranje: 10% od odobrenog iznosa sredstava

Ko može aplicirati: jedinice lokalne samouprave i gradske opštine kojima u prethodnom periodu nisu odobrena sredstva za istu namenu.

Napomena: Uz Obrazac prijave, potrebno je dostaviti i elaborat koji sadrži detaljno obrađene verifikatore za ispunjenost svih navedenih kriterijuma