Raspodela sredstava će se vršiti na osnovu podnetih prijava koje sadrže predloge projekata podnetih za određene namene u ukupnom iznosu od 490.000.000,00 dinara.


1. Pružanje finansijske pomoći jedinici lokalne samouprave u punom ili delimičnom iznosu nedostajućih sredstava, za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za jedinice lokalne samouprave, lokalni ekonomski razvoj, investicije i zapošljavanje u jedinici lokalne samouprave. Navedeni projekti se mogu podneti za: izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju i adaptaciju komunalne infrastrukture, objekata-zgrada jedinica lokalne samouprave (objekti škola, predškolskih ustanova i drugih nivoa obrazovanja, kulture, sportskih objekata i dr.), pribavljanje u svojinu nepokretnosti; radovi na gradskim trgovima i parkovima, radovi na javnoj rasveti i video nadzoru; radovi na objektima pijaca i radovi na sanaciji lokalnih mostova.
Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
• u kojoj meri podneti projekti doprinose ostvarivanju izvornih i poverenih poslova i ciljeva održivog razvoja jedinice lokalne samouprave i rodne ravnopravnosti;
• spremnost projekta za realizaciju, u smislu prethodno obezbeđene i dostavljene projektne dokumentacije (izdata građevinska dozvola, akt nadležnog organa na osnovu kojeg započinje izvođenje radova na projektu za koji je podnet zahtev, zaključen ugovor, specifikacija radova i dokumentacija koja se odnosi na sprovedene postupke javne nabavke koji su prethodili zaključivanju ugovora);
• stanje već započetih projekata na osnovu dostavljenih izveštaja nadzornog organa, koji sadrži podatke o ukupnoj finansijskoj, odnosno ugovorenoj vrednosti projekta, roku u kom se predviđa završetak projekata, u kojoj fazi realizacije se nalaze projekti, količinu i vrstu izvedenih radova, neophodna sredstva za realizaciju započetih projekata sa specifikacijom radova;
• spremnosti jedinica lokalne samouprave za sufinasiranje projekta;
• opravdanost i održivost projekta, sa stanovišta poboljšanja životnog standarda i uslova života građana na teritoriji jedinice lokalne samouprave.


2. Pružanje finansijske pomoći jedinici lokalne samouprave u cilju bržeg i kvalitetnijeg uvođenja e-uprave i savremenih informacionih tehnologija radi unapređenja i modernizacije rada organa jedinice lokalne samouprave u cilju kvalitetnijeg pružanja usluga, kao i tehničkih uslova za elektronsko povezivanje sa državnim i drugim organima i organizacijama.
Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
• uticaj pružanja pomoći na povećanje efikasnosti pružanja usluga građanima i privrede;
• ciljevi razvoja elektronske uprave;
• potrebu za podizanjem postojećeg nivoa tehničko-informatičke i prostorne opremljenosti organa jedinice lokalne samouprave;
• kao i tehničkih uslova za elektronsko povezivanje sa državnim i drugim organima i organizacijama.


3. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u organizaciji kulturnih sportskih, turističkih i drugih manifestacija koje su od posebnog značaja za građane na njenoj teritoriji, kao i radi omogućavanja adekvatnog prilaza ustanovama javnih službi osobama sa invaliditetom.
Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
• opravdanost projekta u cilju organizovanja i održavanja važnih događaja, kulturnih, sportkih, turističkih i drugih manifestacija za samu jedinicu lokalne samouprave;
• opravdanost potrebe za finansiranjem adekvatnog prilaza ustanovama javnih službi osobama sa invaliditetom.


4. Pružanje finansijske pomoći jedinicama lokalne samouprave u realizaciji projekata koji doprinose preventivnom delovanju na smanjenju rizika od klimatskih promena, kao i elementarnih i drugih nepogoda, u cilju zaštite imovinskih interesa jedinica lokalne samouprave i građana.
Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
• adekvatnost predloženog projekta za doprinos zaštiti imovinskih interesa jedinica lokalne samouprave i građana;
• opravdanost predloženog projekta u cilju preventivnog delovanja na moguće posledice klimatskih promena, elementarnih i drugih nepogoda.


Ko može aplicirati: jedinice lokalne samouprave
Napomena: Svaka jedinica lokalne samouprave može da na javni poziv podnese po jednu prijavu za svaku od namena.
Jedinici lokalne samouprave se mogu odobriti sredstva za najviše dve prijave po javnom pozivu, a za različite namene.
Gradske opštine mogu podneti prijavu na javni poziv samo uz saglasnost grada koja se potvrđuje aktom gradonačelnika.
Prijava za raspodelu sredstava dostavlja se elektronskim putem, potpisana, skenirana u PDF formatu i u Word formatu na imejl adresu: fond.lokal@mduls.gov.rs na Obrascu – Obrazac br. 1 - za namenu 1; Obrazac br. 2 - za namenu 2, Obrazac br. 3 – za namenu 3 i Obrazac br. 4 – za namenu 4, koji se preuzimaju na veb prezentaciji Ministarstva: www.mduls.gov.rs.
Izuzetno, ukoliko jedinica lokalne samouprave nije u mogućnosti da prijavu i dokumentaciju pošalje elektronskom poštom, može je dostaviti i putem redovne pošte, na adresu:
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Komisija za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava
11000 Beograd, Birčaninova 6

Ukoliko se dokumentacija dostavlja putem redovne pošte, dokumentacija se predaje u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv za raspodelu sredstava“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.
Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na telefon Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Sektor za registre i lokalnu samoupravu, broj: 011/3620-148; 011/2686-786 i 011/3643-966.