Cilj programa: uređenje i razvoj jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije, kroz pružanje finansijske podrške jedinicama lokalne samouprave u realizaciji novih i/ili započetih projekata, a koji su od posebnog značaja za razvoj jednica lokalne samouprave. Poseban cilj Javnog poziva je lokalni ekonomski razvoj i socijalna kohezije, kroz realizaciju investicionih projekata, koji doprinose i otvaranju novih radnih mesta.
Teme:
Infrastrukturni projekti koji će biti prihvaćeni treba da se odnose na neke od sledećih tematskih oblasti: saobraćaj, turizam, životna sredina, privreda, kultura, poljoprivreda.
Budžetska sredstva će biti dodeljena za sledeće projektne aktivnosti:
– radovi na uređenju građevinskog zemljišta, odnosno radovi na izgradnji, rekonstrukciji, dogradnji, sanaciji i adaptaciji komunalne i saobraćajne infrastrukture;
– radovi na poboljšanju saobraćajne signalizacije;
– izvođenje radova na lokalnim mostovima;
– radovi na sanaciji i adaptaciji objekata-zgrada javne namene (objekti škola, predškolskih ustanova, sportskih objekata, objekata kulture i drugo);
– radovi na uređenju javnih površina (trgova, platoa, dečjih igrališta, autobuskih stajališta);
– ostali radovi u okviru razvojnih infrastrukturnih projekata iz oblasti zaštite životne sredine, turizma, privrede, kulture i poljoprivrede;
– nabavka opreme u cilju realizacije razvojnih infrastrukturnih projekata.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: Učešće budžetskih sredstava Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u finansiranju navedenih projekata iznosiće 100% ukupne vrednosti predloženog projekta.
Ko može aplicirati: Pravo učešća na javnom pozivu imaju sve jedinice lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije