U okviru programa GRADOVI U FOKUSU, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, raspisuje konkurs pod nazivom Gradovi u fokusu 2018, koji pruža priliku jedinicama lokalnih samouprava da u saradnji sa ustanovama, umetničkim i drugim udruženjima registrovanim za obavljanje delatnosti kulture, pojedincima (umetnicima, saradnicima, odnosno stručnjacima u kulturi) kao i drugim subjektima u kulturi, unaprede svoje kapacitete u kulturi i kulturnu ponudu. Izabrane JLS poneće titulu - Grad u fokusu, koja će im omogućiti da budu prepoznate kao relevantni nacionalni centri razvoja kulture i na taj način postanu vidljivije na kulturnoj mapi Republike Srbije i Evrope.

Predmet konkursa je podsticanje lokalnog razvoja kroz podršku godišnjim programima kulturnih aktivnosti koje se realizuju na teritoriji odabrane JLS. Godišnje predloge programa JLS će dostavljati u vidu konkursne dokumentacije - projekta.

Opšti ciljevi Programa:

 • Unapređena oblast kulture i umetnosti u lokalnim sredinama;
 • Obogaćen kulturni život;
 • Podstaknut razvoj kreativnosti i kulturne raznolikosti;
 • Prepoznate specifičnosti kulturnog identiteta i održivog razvoja lokalne zajednice.

Specifični ciljevi Programa:

 • Podstaknut doprinos kulture dugoročnom i održivom razvoju JLS u skladu sa njihovim strateškim  prioritetima;
 • ojačani kapaciteti kulture na lokalnom nivou, kao i unapređena međuresorna (obrazovanje, istraživanje, životna sredina, urbani razvoj, socijalna politika, ekonomski razvoj i kulturni turizam) i međusektorska (javni, privatni i civilni sektor) saradnja;
 • obogaćena kulturna ponuda i podignut kvalitet sadržaja;
 • očuvana i unapređena kulturna raznolikost i interkulturni dijalog;
 • unapređena i osavremenjena kulturna infrastruktura;
 • zaštićeni i revitalizovani spomenici kulture;
 • unapređena regionalna i međunarodna kulturna razmena i saradnja;
 • unapređena dostupnost kulturnih sadržaja svim građanima i podstaknuta kulturna participacija sa posebnim osvrtom na osetljive društvene  grupe;
 • stvoreno podsticajno okruženje za kreativne izraze samostalnih umetnika i pojedinaca u kulturi.

Iznos donacije:  n/a

Ko može da aplicira: isključivo jedinice lokalne samouprave