Predmet Konkursa je finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblastima otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, korišćenja i upravljanja kulturnim nasleđem i bibliotečko-informacione delatnosti.  Opšti cilj Konkursa je doprinos očuvanju, istraženosti, zaštiti, održivom korišćenju i dostupnosti kulturnog nasleđa, kao i unapređenje delatnosti zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti u Republici Srbiji.

Prioriteti finansiranja ili sufinansiranja projekata po oblastima:

1. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje nepokretnim kulturnim nasleđem:
• Izvođenje radova na konzervaciji, restauraciji i održivom korišćenju nepokretnog kulturnog nasleđa;
• Izrada projekata za konzervatorsko-restauratorske radove i održivo korišćenje nepokretnog kulturnog nasleđa;
• Unapređenje delatnosti zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa jačanjem kapaciteta ustanova zaštite (radovi na tekućem i investicionom održavanju kulturnih dobara – objekata u kojim su sedišta ustanova zaštite, nabavka administrativne opreme i stručno usavršavanje zaposlenih);
• Prezentacija i tumačenje nepokretnog kulturnog nasleđa kojim se unapređuje njegova dostupnost i održivo korišćenje;
• Podsticanje znanja i edukacija u oblasti nepokretnog kulturnog nasleđa.

2. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje arheološkim nasleđem:
• Arheološka istraživanja (iskopavanja i prospekcija terena nedestruktivnim metodama);
• Obrada dokumentacije i građe sa starijih arheoloških iskopavanja;
• Publikovanje rezultata istraživanja.

3. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje muzejskim nasleđem:
•Istraživanje, evidenitiranje, prikupljanje, dokumentovanje i publikovanje muzejskog nasleđa;
• Stvaranje uslova za bolje čuvanje, zaštitu i održavanje istorijsko-umetničkih dela; osavremenjivanje i reorganizacija depoa i konzervatorskih radionica u postojećim gabaritima, nabavka opreme, preventivna zaštita, konzervacija i restauracija;
• Prezentacija i unapređenje dostupnosti muzejskog nasleđa; tematske, studijske i monografske izložbe; stalne postavke; inovativni pristupi u rešavanju pitanja dostupnosti i vidljivosti nepristupačnog i neiskorišćenog muzejskog nasleđa, uređenje i opremanje izlagačkog prostora;
• Podsticanje znanja i edukacije iz oblasti muzejskog nasleđa širenje i stvaranje nove publike, inovativni pristupi u radu sa publikom, edukativne radionice, skupovi i konferencije.

4. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje arhivskom građom:
• Istraživanje i zaštita arhivske građe;
• Promovisanje arhivske delatnosti i afirmisanje svesti o značaju dokumenta;
• Unapređenje uslova za dostupnost arhivske građe javnosti;
• Unapređenje arhivske delatnosti.

5. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje nematerijalnim kulturnim nasleđem:
• Istraživanje i dokumentovanje elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa u Republici Srbiji;
• Očuvanje, prenošenje znanja i prezentacija elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa;
• Podizanje svesti o značaju nematerijalnog kulturnog nasleđa.

6. Otkrivanje,prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje starom i retkom bibliotečkom građom:
• Konzervacija i restauracija stare i retke bibliotečke građe;
• Proučavanje i valorizacija stare i retke bibliotečke građe;
• Prezentacija rezultata istraživanja i rada na zaštiti stare i retke bibliotečke građe.

7. Bibliotečko-informaciona delatnost:
• Doprinos unapređivanju tehničkih uslova za zaštitu i korišćenje bibliotečko-informacione građe i izvora,
• Podržavanje širenja spektra usluga javnih biblioteka;
• Doprinos stručnom i naučnom istraživanju i edukaciji zaposlenih u oblasti bibliotečko-informacione delatnosti;
• Podsticaj izdavanju stručne literature u bibliotečko-informacionoj delatnosti.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 200.000 – 2.500.000 RSD, u zavisnosti od oblasti

Ko može aplicirati: ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti, koji ove poslove obavljaju kao svoju pretežnu delatnost (osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija); druga pravna lica koja se bave edukacijom, promocijom i prezentacijom kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje ovih delatnosti.   

Napomena: Prijave na Konkurs se dostavljaju Ministarstvu obavezno u štampanom obliku i elektronskim putem.