Cilj poziva je sistemska podrška razvoju međunarodne kulturne saradnje, odnosno mobilnosti umetnika i kolekcija u oblasti kulture i umetnosti, kroz podršku projektima koji su sufinansirani u okviru međunarodnih fondova.

 

Predmet Otvorenog poziva je sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su finansijski podržani kroz međunarodne fondove, a realizuju se u 2015. godini:

* Program EU: Kreativna Evropa

* Program EU: prekogranična saradnja (IPA)

* UNESKO

* Centralno evropska incijativa

* Evropska kulturna fondacija

* drugi fondovi iz oblasti kulture i umetnosti

 

Napomena: ne podržavaju se projekti finansirani iz fondova bilateralne saradnje i fondova diplomatskih i konzularnih predstavništava . Otvoreni poziv ne važi za sufinansiranje projekata iz audiovizuelnog sektora. Na Otvoreni poziv se ne mogu javiti republičke institucije kulture.

 

Prioritet pri odlučivanju će imati projekti finansirani iz gore navedenih fondova u oblasti kulture i umetnosti.

 

Sredstva za sufinansiranje projekata su omogućena u iznosu:

a) do 30% od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije ministarstvu*, ukoliko se radi o partneru na projektu ili

b) do 40% od odobrenog budžeta podnosioca aplikacije ministarstvu **, ukoliko se radi o nosiocu projekta***

 

( * struktura finansijske podrške za partnera na projektu: međunarodni fond do 60%, ministarstvo do 30%, drugi izvori do 10% - od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije)

( ** struktura finansijske podrške za nosioca projekta: međunarodni fond do 60%, ministarastvo do 40% - od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije)

(*** nosilac projekta je pravno lice koje preuzima odgovornost za realizaciju projekta)

 

U cilju namenskog korišćenja dodeljenih budžetskih sredstava, troškovi projekta mogu biti:

- za sprovođenje navedenih aktivnosti i da su usaglašeni sa principima ekonomičnog finansijskog upravljanja (planirani troškovi);

- evidentirani tokom realizacije projekta, u računovodstvenim izveštajima podnosioca prijave, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani kopijama originalne dokumentacije u izveštavanju prema ministarstvu i

-prihvatljivi troškovi projektnih aktivnosti, nastali od dana raspisivanja otvorenog poziva

 

Konkurs je otvoren od 12.02.2015. do 01.09.2015. godine.

 

Dodatne informacije i dokumenta: http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/otvoreni-poziv-2015--za-sufinansiranje-projekata-u-oblasti-kulture-i-umetnosti-koji-su-podrzani-kroz-medjunarodne-fondove-