U okviru programa GRADOVI U FOKUSU, Ministarstvo kulture Republike Srbije raspisuje konkurs pod nazivom Gradovi u fokusu 2023, koji pruža priliku jedinicama lokalnih da u saradnji sa ustanovama, umetničkim i drugim udruženjima registrovanim za obavljanje delatnosti kulture, pojedincima (umetnicima, saradnicima, odnosno stručnjacima u kulturi) kao i drugim subjektima u kulturi, unaprede svoje kapacitete u kulturi i kulturnu ponudu. Izabrane JLS poneće titulu – Grad u fokusu, koja će im omogućiti da budu prepoznate kao relevantni nacionalni centri razvoja kulture i na taj način postanu vidljivije na kulturnoj mapi Republike Srbije i Evrope.
Predmet konkursa je podsticanje lokalnog razvoja kroz podršku godišnjim programima kulturnih aktivnosti koje se realizuju na teritoriji odabrane JLS. Godišnje predloge programa JLS će dostavljati u vidu konkursne dokumentacije – projekta.
Opšti ciljevi:
a.    unapređena oblast kulture i umetnosti u lokalnim sredinama;
b.    obogaćen kulturni život;
c.    podstaknut razvoj kreativnosti i kulturne raznolikosti;
d.    prepoznate specifičnosti kulturnog identiteta i održivog razvoja lokalne zajednice.
Specifični ciljevi:
1.    podstaknut doprinos kulture dugoročnom i održivom razvoju JLS u skladu sa njihovim strateškim prioritetima;
2.    ojačani kapaciteti kulture na lokalnom nivou, kao i unapređena međuresorna (obrazovanje, istraživanje, životna sredina, urbani razvoj, socijalna politika, ekonomski razvoj i kulturni turizam) i međusektorska (javni, privatni i civilni sektor) saradnja;
3.    obogaćena kulturna ponuda i podignut kvalitet sadržaja;
4.    očuvana i unapređena kulturna raznolikost i interkulturni dijalog;
5.    unapređena i osavremenjena kulturna infrastruktura;
6.    zaštićeni i revitalizovani spomenici kulture;
7.    unapređena regionalna i međunarodna kulturna razmena i saradnja;
8.    unapređena dostupnost kulturnih sadržaja svim građanima i podstaknuta kulturna participacija sa posebnim osvrtom na osetljive društvene grupe;
9.    stvoreno podsticajno okruženje za kreativne izraze samostalnih umetnika i pojedinaca u kulturi.
Ko može aplicirati: jedinice lokalne samouprave
Opšti plan finansiranja:
Pored toga što program Gradovi u fokusu finansiraju Ministarstvo i JLS, posebno će se, prilikom selekcije voditi računa i o postojanju drugih izvora (su)finansiranja, koje će JLS obezbediti u svojim budžetima.
Napomena: Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu.
Prijave se dostavljaju u dva (2) primerka, poštom na adresu:
Ministarstvo kulture
Vlajkovićeva br.3, 11000 Beograd
sa naznakom - Konkurs Gradovi u fokusu 2023
i elektronskim putem (samo formular u word dokumentu) na adresu: gradoviufokusu@kultura.gov.rs.
Formular za prijavu se može preuzeti na zvaničnoj internet strani Ministarstva: www.kultura.gov.rs.
Konsultacije su obavezne za sve zainteresovane JLS sa zaduženim licem iz ministarstva (Đurđijana Jovanović) po dogovorenom rasporedu i traju do zadnjeg dana raspisanog konkursa.
Kontakt osoba:
Đurđijana Jovanović
mob: 064/ 6705 316;
e-mail: djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs