Cilj konkursa: Unapređena zapošljivost i zaposlenost mladih žena i muškaraca kroz realizaciju aktivnosti planiranih Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2018. do 2020. godine.

Max trajanje projekta: do 7 meseci, a najduže do 31.12.2019.g.

Ko može da aplicira: udruženje mladih, udruženje za mlade ili njihov savez

Napomene: Preporučuje se da jedan Nosilac programa ili projekta učestvuje na konkursu sa jednim programom ili projektom. Pored toga, može učestvovati i kao jedan od partnera na nekom drugom podnetom programu ili projektu