Svrha programa: Finansiranje/su-finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora koje sprovode udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi. Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose ukupno 75 miliona dinara.

Cilj konkursa: Unapređenje zapošljivosti mladih žena i muškaraca kroz realizaciju aktivnsoti planiranih Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije za malde za period 2018-2020. godine.

Očekivani rezultati i efekti projekta/programa:

1. ponuđeni održivi mehanizmi koji pospešuju zapošljivost i zaposlenost mladih kroz međusektorsku saradnju koji mogu da se multiplikuju,

2. pokrenuti omladinski preduzetnički poduhvati,

3. Zaposlenje određenog broja mladih uključenih u program ili projekat ili pokretanje sopstvenog biznisa,

4. Osposobljavanje određenog broja mladih za deficitarna zanimanja za kojima postoji konkretna tražnja privrednih subjekata.

Su-finansiranje: nije obavezno

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: nije definisan

Period implementacije projekata: projekti moraju biti završeni do 10. decembra 2020.

Ko može aplicirati: udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi upisani u Jedinstvenu evidenciju Ministarstva.

Napomena: preporučuje se da jedan nosilac učestvuje na Konkursu sa jednim programom ili projektom, a pored toga može učestvovati  kao jedan od partnera na nekom drugom podnetom prorgamu ili projektu.