Osnovni cilј programa je stvaranje uslova za odvijanje sportskih aktivnosti i korišćenje sportskih objekata od strane svih kategorija stanovnika. Prioritet imaju programi/projekti koji se odnose na finansiranje radova na otvorenim sportskim terenima i tribinama čija izgradnja je započeta ali nije završena, kao i njihovo stavlјanje u upotrebu. Sredstva za finansiranje projekta biće planirana u budžetu Ministarstva za 2018. godinu.

Predlog programa/projekata mora da ispunjava sledeće osnovne kriterijume:
–    da doprinosi ostvarivanju opšteg interesa u oblasti sporta 
–    da je u skladu sa Zakonom i Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014-2018. 
–  da je u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog sportskog saveza
–    da se realizuje u Republici Srbiji
–   da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sporta u Republici Srbiji
–    da će se realizovati u 2018. godini
–   da predviđa potrebne resurse za realizaciju programa i da ne postoji nikakva sumnja u mogućnost realizovanja programa.

Pored gorenavedenih, ocenjivaće se i ispunjenost sledećih kriterijuma:  
  da za planirane aktivnosti postoji potrebna dokumentacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja sportskih objekata
    da sportski objekat ispunjava uslove propisane aktom kojim su uređeni uslovi za obavlјanje sportskih delatnosti, u skladu sa Zakonom
    da je u pitanju sportski objekat koji je od značaja za razvoj sporta na širem području Republike Srbije, naročito s obzirom na regionalnu pokrivenost, multifunkcionalnost, mogućnost organizovanja velikih sportskih takmičenja, obim korišćenja i broj korisnika, kao i razvijenost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi
    da je sportski objekat upisan u matičnu evidenciju sportskih objekata u skladu sa Zakonom;
    da su radovi na izgradnji i kapitalnom održavanju sportskog objekta predviđeni odgovarajućom planskom dokumentacijom
    da je predmer i predračun radova na izgradnji odnosno održavanju sportskog objekta urađen i overen od strane stručnog lica
    da je sportski objekat u javnoj svojini
  da nosilac programa iz sopstvenih sredstava snosi troškove  pripremnih radova, izrade tehničke dokumentacije, angažovanja stručnog nadzora, tehničkog prijema, uknjižbe.

U skladu sa Pravilnikom, opremanje sportskog objekta podrazumeva opremu koja se ugrađuje u sportski objekat i sa njim čini funkcionalnu tehničko-tehnološku celinu. Održavanje sportskog objekta, podrazumeva kapitalno održavanje u smislu izvođenja radova na rekonstrukciji, dogradnji, adaptaciji i sanaciji sportskih objekata.


Ko može aplicirati: vlasnik, odnosno korisnik zemlјišta ili sportskog objekta uz saglasnost vlasnika zemlјišta, odnosno sportskog objekta.