Svrha programa: Predlozi godišnjih programa/projekata koji se podnose moraju biti u skladu sa  opštim interesom u oblasti sporta, utvrđenim članom 112. stav 1. tač. 3) Zakona: Izgradnja, opremanje i održavanje sportskih objekata koji su od značaja za razvoj sporta na celom području Republike Srbije, vodeći računa o regionalnoj pokrivenosti i stepenu razvoja sportske infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave. Sredstva koja će biti planirana u budžetu Ministarstva u 2019. godini biće namenjena za finansiranje programa/projekata u jedinicama lokalne samouprave iz četvrte grupe razvijenosti.

Kriterijumi odobravanja programa/projekata:

 • Da doprinosi ostvarivanju opšteg interesa u oblasti sporta utvrđenog članom 112 stav 1. Tačka 3) Zakona,
 • Da je u skladu sa Zakonom i Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014-2018
 • Da je u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog sportskog saveza,
 • Da se realizuje u Republici Srbiji,
 • Da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sporta u Republici Srbiji,
 • Da će se realizovati u 2019. godini,
 • Da predviđa potrebne resurse za realizaciju programa i da ne postoji nikakva sumnja u mogućnost realizovanja programa.   

Prednost će imati projekti koji ispunjavaju sledeće dodatne kriterijume:

 • Da za planirane aktivnosti postoji potrebna dokumentacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja sportskih objekata;
 • Da je obezbeđena lokacija za izgradnju sportskog objekta,
 • Da sportski objekat ispunjava uslove propisane aktom kojim su uređeni uslovi za obavljanje sportskih delatnosti, u skladu sa Zakonom;
 • Da je u pitanju sportski objekat koji je od značaja za razvoj sporta na širem području Republike Srbije, naročito s obzirom na regionalnu pokrivenost, multifunkcionalnost, mogućnost organizovanja velikih sportskih takmičenja, obim korišćenja i broj korisnika, kao i razvijenost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi;
 • Da je sportski objekat upisan u matičnu evidenciju sportskih objekata, u skladu sa Zakonom;
 • Da je u pitanju kapitalno održavanje sportskog objekta (rekonstrukcija, dogradnja, adaptacija i sanacija);
 • Da su radovi na kapitalnom održavanju sportskog objekta predviđeni odgovarajućom planskom dokumentacijom;
 • Da je predmer i predračun radova na izgradnji, odnosno održavanju sportskog objekta urađen i overen od strane stručnog lica;
 • Da je sportski objekat u javnoj svojini;
 • Da nosilac programa iz sopstvenih sredstava snosi troškove pripremnih radova, izrade tehničke dokumentacije, angažovanja stručnog nadzora, tehničkog prijema, uknjižbe.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: n/a

Vreme implementacije projekata: 2019. godina

Ko može aplicirati: Vlasnik zemljišta ili sportskog objekta, ili korisnik uz saglasnost vlasnika.