Prioritet imaju programi odnosno projekti koji se odnose na finansiranje radova na sportskim objektima čija izgradnja je započeta ali nije završena, kao i njihovo stavljanje u upotrebu.

Osnovni cilj projekta je stvaranje uslova za odvijanje sportskih aktivnosti i korišćenje sportskih objekata od strane svih kategorija stanovnika

Ko može da aplicira: podnosi vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ili sportskog objekta uz saglasnost vlasnika zemljišta, odnosno sportskog objekta

Kriterijumi odobravanja programa odnosno projekata:

Predlog programa odnosno projekta mora da zadovoljava kriterijume utvrđene u članu 8. stav 1. Pravilnika, i to:
• Da doprinosi ostvarivanju opšteg interesa u oblasti sporta utvrđenog člana 112. stav 1. tačka 3) Zakona;
• Da je u skladu sa Zakonom i Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji;
• Da je u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog sportskog saveza;
• Da se realizuje u Republici Srbiji;
• Da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sporta u Republici Srbiji;
• Da će se realizovati u 2020. godini;
• Da predviđa potrebne resurse za realizaciju programa i da ne postoji nikakva sumnja u mogućnost realizovanja programa.