Cilj konkursa: Izbor subjekata čiji će projekat Komisija za sprovođenje konkursa predložiti Vladi radi dodele sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja. Ukupan iznos predviđen za  za ovu namenu iznosi 500.000.000,00 RSD.

Prioritetne oblasti podrške:

  • Zdravstvo
  • Kultura
  • Prosveta
  • Humanitarni rad i sl.

Kriterijumi za vrednovanje:

  • doprinos realizacije projekta ostvarivanju javnog interesa u oblasti zdravstva, kulture, prosvete, humanitarnog rada i sl.;
  • broj i kategorija lica koja će imati korist od realizacije projekta;
  • kvalitet predloženog projekta (predložena metodologija, stručnost i kvalifikacije osoblja koje će realizovati projekat, odnos između planiranih troškova projekta i koristi od projekta i sl.).

Ko može aplicirati: fizička lica, pravna lica, organi, organizacije, javne ustanove, preduzetnici, udruženja, fondovi, humanitarne organizacije.

Napomena: Prijave na Javni konkurs podnose se u pisanom obliku, neposredno ili poštom preporučeno, na adresu: Ministarstvo pravde, Beograd, Nemanjina 22–26, u zatvorenoj koverti, sa naznakom za učešće na Javnom konkursu za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja.

Informacije povodom Javnog konkursa mogu se dobiti putem telefona: 011/3620639 (lice zaduženo za davanje obaveštenja o Javnom konkursu je Milan Popović), 011/3620510 (lice zaduženo za davanje obaveštenja o Javnom konkursu je Biljana Miljatović), 011/3631425 (lice zaduženo za davanje obaveštenja o Javnom konkursu je Jovan Jeremić), svakog radnog dana od 8 do 13 časova ili na e-mail adresu: oportunitet@mpravde.gov.rs .