1)    Paket usluga za mlade
Paket usluga koje ARRA pružaju mladima u okviru ovog programa podrazumevaju pomoć stručnog lica iz ARRA mladom potencijalnom ili novoosnovanom preduzetniku, starosti od 18 do 35 godina. Pomoć se sastoji od raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, obuke „Obuka za početnike u poslovanju”, jedne/više specijalizovanih obuka  i mentoring usluge u trajanju do 40 sati.
2)    Paket usluga za žene preduzetnice
Paket usluga koje ARRA pružaju ženama preduzetnicama u okviru ovog programa podrazumevaju pomoć stručnog lica iz ARRA privrednom subjektu čiji osnivač ili vlasnik je žena ili je žena jedan od vlasnika sa većinskim udelom u vlasništvu (minimum 50%) i jedan od zakonskih zastupnika. U privrednom društvu koje ima više osnivača, minimalni udeo koji mora biti u vlasništvu jedne ili više žena je 50% i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena.
Pomoć se sastoji od raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, jedne ili više specijalizovanih obuka  i mentoring usluge u trajanju do 40 sati. Obuka „Obuka za početnike u poslovanju” je obavezna za preduzetnice koje su registrovane u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva.
Savetodavne usluge podrazumevaju konsultacije koje ARRA pružaju u okviru ovog programa vezano za:
1)   pomoć u pripremi dokumentacije i izradi poslovnog plana pri prijavi za programe koji se odnose na početnike, žene i mlade koje realizuju Ministarstvo privrede i Fond za razvoj Republike Srbije;
2)   pomoć pri izradi poslovnog plana za subvencije za samozapošljavanje kod Nacionalne službe za zapošljavanje;
3)   pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za ostale kredite kod Fonda za razvoj Republike Srbije, i za raspoložive kreditne linije Garancijskog fonda AP Vojvodine;
4)   podrška u pripremi dokumentacije i prijave za programe podrške preduzetništvu koje sprovode Ministarstvo i Razvojna agencija, osim programa iz tačke 1) ovog odeljka;
5)   savetodavne usluge kod započinjanja poslovanja (podrška pri registraciji i osnivanju privrednog subjekta ili zadruge, pomoć u vezi sa planiranjem poslovanja – razvoj poslovne ideje ili tehnička pomoć u pripremi dokumentacije i prijave za dostupne nacionalne izvore finansiranja iz javnog, privatnog i civilnog sektora);
6)   savetodavne usluge za razvoj poslovanja (tehnička pomoć u pripremi dokumentacije i prijave za dostupne izvore finansiranja iz javnog, privatnog i civilnog sektora, donatorske podrške, podrška u poslovnom povezivanju i umrežavanju);
7)   savetodavne usluge kod prijave za EU program Horizon Europe

Prioritetne oblasti podrške: 
Obuke koje ARRA pružaju postojećim i potencijalnim MMSPP obuhvataju  module koji se dele na obavezan i opcione.
Svaka ARRA ima obavezu da sprovede obavezan modul obuke „ Obuka za početnike u poslovanjuˮ (u trajanju od  dva dana).
Svaka ARRA ima obavezu da sprovede najmanje jednom kvartalno obuku „Obuka za žene preduzetnice“ namenjenu svim potencijalnim i postojećim preduzetnicama (u trajanju od  jednog dana).
Svaka ARRA može da sprovede i sledeće opcione module jednodnevnih obuka, u skladu sa interesom korisnika:
1)   priprema poslovnog plana i poslovanje sa bankama i investiciona spremnost;
2)   finansijsko upravljanje;
3)   izvoz – za one koji prvi put izvoze;
4)   marketing i prodaja;
5)   elektronsko poslovanje i informacione tehnologije u poslovanju;
6)   pregled standarda kvaliteta i zaštite životne sredine od značaja za poslovanje; 
7)   inovacije;
8)   priprema za Jedinstveno evropsko tržište;
9)   učešće MSP u javnim nabavkama.
Mentoring je sveobuhvatan i relativno dug proces podrške privrednim subjektima koji se nalaze u presudnom trenutku za razvoj ili opstanak. Predstavlja zajednički rad mentora i privrednog subjekta u cilju prevazilaženja trenutne situacije i nalaženja najpovoljnijih rešenja za buduće poslovanje. Kroz ovaj pristup, privredni subjekat prima ravnomernu, vremenski raspoređenu kontinuiranu podršku, radi postizanja što boljih rezultata. Japanska iskustva u obavljanju mentoringa su pokazala da su efekti ovakvog vida konsaltinga daleko veći od povremenih i kratkoročnih saveta.
Proces mentoringa predstavlja stručnu pomoć koju u dužem vremenskom periodu stručno lice – mentor pruža privrednom subjektu.

Krajnji rok za završetak paketa  usluga korisnicima je do 31. decembra 2023. godine.

Ko može aplicirati: 
1. Mladi potencijalni preduzetnik/preduzetnica:
•    starosti od 18 do 35 godina (pod licima starosti od 18 godina smatraće se lica koja postanu punoletna najkasnije na dan zatvaranja Javnog poziva, a pod licima starosti do 35 godina smatraće se svi oni koji su rođeni najkasnije 1988. godine);
•    koji nemaju privredni subjekt registrovan u APR Republike Srbije (u registru privrednih društava i preduzetnika).
2. Mladi preduzetnik/preduzetnica:
•    starosti od 18 do 35 godina (pod licima starosti od 18 godina smatraće se lica koja postanu punoletna najkasnije na dan zatvaranja Javnog poziva, a pod licima starosti do 35 godina smatraće se svi oni koji su rođeni najkasnije 1988. godine);
•    koji ima registrovan privredni subjekt u Agenciji za privredne registre  najranije pet godina u odnosu na godinu objavljivanja Javnog poziva, a čiji je osnivač i zakonski zastupnik fizičko lice starosti do 35 godina; U privrednom subjektu koji ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jednog ili više fizičkih lica starosti do 35 godina (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti fizičko lice starosti do 35 godina.
•    koji imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa.
3. Žene preduzetnice:
•    novoosnovane i postojeće preduzetnice, kao i mikro i mala privredna društva, koja su registrovana u Agenciji za privredne registre (APR), a čiji je osnivač i zakonski zastupnik žena. U privrednom društvu koje ima više osnivača, minimalni udeo koji mora biti u vlasništvu jedne ili više žena je 50% i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena.
•    koje imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA
Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom ARRA sa naznakom: Prijava na Javni poziv za dobijanje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice u 2023. godini.
Regionalna razvojna agencija Braničevo-Podunavlje
Adresa: Stari korzo 30/3, Požarevac
Telefon: 012/510-824
E-mail: office@rra-bp.rs
www.rra-bp.rs