MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE – UPRAVA ZA FINANSIRANJE I PODSTICANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI raspisuje javni poziv za dodelu sredstava radi finansiranja projekata unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama, JP 1/23


Cilj Javnog poziva je unapređenje energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja (u daljem tekstu: Zgrade) i modernizacija sistema javnog osvetljenja u JLS.
U skladu sa članom 6. stav 3. Pravilnika, raspodela sredstava za finansiranje projekata će se odvijati u jednoj fazi koja obuhvata raspisivanje javnog poziva, prikupljanje i kompletiranje prijava na javni poziv, kontrolu formalne ispravnosti i kompletnosti prijava, ocenjivanje i utvrđivanje liste redosleda projekata na osnovu kriterijuma iz javnog poziva, donošenje akta o finansiranju izabranih projekata, ugovaranje i realizaciju projekata.


Predmet Javnog poziva je finansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti koji obuhvataju sledeće mere:
1) unapređenje termičkog omotača zgrade, odnosno svih elemenata zgrade koji razdvajaju unutrašnji grejani prostor od spoljašnjeg prostora i negrejanog prostora zgrade putem:
(1) zamene spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača. Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida i dr,
(2) postavljanja termičke izolacije zidova, krova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru;
2) unapređenje termotehničkih sistema zgrade putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom putem:
(1) zamene postojećeg kotla efikasnijim kotlom (grejač prostora ili kombinovani grejač),
(2) zamene postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela i pratećeg pribora,
(3) ugradnje elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi,
(4) ugradnje termostatskih ventila na svim grejnim telima,
(5) ugradnje uređaja za merenje predate količine toplote svim pojedinačnim potrošačima,
(6) ugradnje toplotnih pumpi (grejač prostora ili kombinovani grejač),
(7) ugradnje opreme za daljinsku kontrolu i automatsku regulaciju rada termotehničkih sistema,
(8) zamene postojećih i ugradnjom novih efikasnih sistema za klimatizaciju,
(9) zamene postojećih ili ugradnjom novih sistema za ventilaciju sa rekuperacijom toplote,
(10) zamene postojećih ili ugradnjom novih sistema za centralnu pripremu potrošne tople vode;
3) modernizacija sistema unutrašnjeg osvetljenja u objektima putem:
(1) zamene izvora svetlosti, odnosno svetiljki,
(2) instaliranja savremene opreme za kontrolu i upravljanje sistemom unutrašnjeg osvetljenja (daljinska kontrola, regulatori osvetljenja i dr.);
4) ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode;
5) modernizacija sistema javnog osvetljenja u JLS putem:

(1) zamene izvora svetlosti, odnosno svetiljki,
(2) ugradnje savremene opreme za kontrolu i upravljanje sistemom osvetljenja (daljinska kontrola, regulatori intenziteta osvetljenja i dr.);
6) ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su, u skladu sa zakonom, neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem električne energije.
Mere unapređenja termičkog omotača se moraju kombinovati sa merama unapređenja termotehničkog sistema Zgrade.
Napomena: termotehnički sistemi Zgrada koje su predmet prijave, po završetku projekta moraju da poseduju: elektronski regulisane cirkulacione pumpe i termostatske ventile na svim grejnim telima.
Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva koja se dodeljuju po Javnom pozivu iznose do 400.000.000,00 dinara.
Podnosilac prijave za dodelu sredstava radi finansiranja projekta koji obuhvata isključivo mere iz stava 1. tačka 2) ovog odeljka, a koje se odnose na unapređenje termotehničkih sistema Zgrade, mora da poseduje energetski pasoš koji dokazuje da je Zgrada na kojoj se planira realizacija projekta najmanje u energetskom razredu „C”.
Mere na modernizaciji sistema unutrašnjeg osvetljenja, ugradnji solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode i ugradnji solarnih panela i prateće instalacije se mogu, ali ne moraju kombinovati sa drugim merama.
Mera modernizacije sistema javnog osvetljenja se ne može kombinovati sa ostalim merama.
Građevinski radovi kojima se ne utiče na unapređenje energetske efikasnosti Zgrade, odnosno, koji nisu deo termičkog omotača Zgrade, niti obuhvataju montažno/demontažne radove na omotaču i nisu deo radova na unapređenju termotehničkih sistema i unutrašnjeg osvetljenja Zgrade, ne mogu biti predmet projekta koji se prijavljuje na Javni poziv.


Maksimalni iznos Sredstava podsticaja, koji dodeljuje Uprava, za finansiranje kvalifikovanih troškova za projekat unapređenja energetske efikasnosti u Zgradama iznosi:
1) do 100%, a maksimalno 30.000.000,00 dinara za projekte u JLS koje, u skladu sa odredbom člana 3. stav 5. Uredbe o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 104/14), pripadaju četvrtoj grupi, a čiji je stepen razvijenosti ispod 50% republičkog proseka, i to: Babušnica, Bela Palanka, Bojnik, Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Golubac, Žitorađa, Kuršumlija, Lebane, Mali Zvornik, Medveđa, Merošina, Preševo, Prijepolje, Svrljig, Surdulica, Trgovište i Tutin.
2) do 70% od ukupne vrednosti projekta, a maksimalno 30.000.000,00 dinara za projekte u ostalim JLS.
Maksimalni iznos sredstava koji se isplaćuje iz sredstava Uprave za podsticaje unapređenja energetske efikasnosti za finansiranje kvalifikovanih troškova za projekat modernizacije sistema javnog osvetljenja (poglavlje I. stav 1. tačka 5) Javnog poziva) iznosi do 20% od vrednosti projekta, a maksimalno 4.500.000,00 dinara.
Kvalifikovani troškovi predstavljaju vrednost radova i dobara na projektu iz poglavlja I. stav 1. Javnog poziva, sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.


Ko može aplicirati: Na Javni poziv imaju pravo da podnesu prijavu JLS koje, na sopstveni zahtev, u prethodnih godinu dana od dana objavljivanja Javnog poziva nisu raskinule ugovor o finansiranju projekta unapređenja energetske efikasnosti.
Napomena: Podnosilac prijave može konkurisati sa jednim projektom koji obuhvata jednu ili više mera iz poglavlja I. stav 1. Javnog poziva.
Izuzetno od stava 1. ovog poglavlja Podnosilac prijave, koji je naveden u Uredbi o utvrđivanju Liste kategorija kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama na teritoriji Republike Srbije za 2021. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 144/22) i u Programu za zaštitu vazduha u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine sa akcionim planom („Službeni glasnik RSˮ, broj 140/22), prepoznat po visokoj zagađenosti vazduha i svrstan u treću kategoriju kvaliteta vazduha na osnovu rezultata monitoringa emisije PM10 i PM2.5 suspendovanih čestica u 2021. godini, ima pravo da prijavi dva projekta. Minimalno jedan projekat koji predlaže Podnosilac prijave iz ovog stava mora da obuhvati meru ugradnje kotla na biomasu ili prirodni gas ili ugradnju toplotne pumpe.

Dodatne informacije i dokumentacija: energetska.efikasnost@mre.gov.rs