Predmet Javnog poziva: finansiranje Programa koji obuhvata sledeće mere energetske efikasnosti: 
1) unapređenje termičkog omotača putem:
(1) zamene spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog
omotača. Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice,
prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži i
pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na
deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora/vrata gips-karton pločama,
gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida,
(2) postavljanja termičke izolacije zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza,
zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru,
(3) postavljanja termičke izolacije ispod krovnog pokrivača. Ova mera može
obuhvatiti, u slučaju da je oštećen krovni pokrivač i hidroizolacioni krovni sistem,
građevinske radove na zameni hidroizolacije i drugih slojeva krovnog pokrivača, kao i
limarske radove, ali ne i radove na zameni konstruktivnih elemenata krova
2) unapređenje termotehničkih sistema zgrade putem zamene sistema ili dela sistema
efikasnijim sistemom putem:
(1) zamene postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim,
(2) zamene postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i
pratećeg pribora,
(3) ugradnje toplotnih pumpi koje koriste energiju vazduha, vode i zemlje (grejač
prostora ili kombinovani grejač),
(4) ugradnje elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi,
(5) opremanjem sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate
količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili),
3) ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople
vode,
4) ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije
za sopstvene potrebe, ugradnja dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene
električne energije i izrada neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova
na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su
u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem;
5) izrada tehničke dokumentacije

Minimalno su-finansiranje: 
Broj stanovnika JLS    Minimalni iznos ukupnih sredstava podsticaja, koje opredeljuje JLS za podršku socijalno ugroženim građanima i ostalim
građanima koji ne spadaju u socijalno
ugroženu kategoriju
Preko 100.000            12.500.000
80.000- 100.000           9.375.000
60.000 – 80.000           8.125.000
50.000 – 60.000           6.875.000
40.000 – 50.000           5.625.000
30.000 – 40.000           4.375.000
20.000 – 30.000           3.125.000
10.000 - 20.000            2.500.000
Do 10.000                     1.875.000

Ko može aplicirati: jedinice lokalne samouprave i gradske opštine
Napomena: JLS nije u obavezi da opredeli sredstva podsticaja za deo Programa koji se odnosi na sufinansiranje podrške socijalno ugroženim građanima. JLS koja se odluči da opredeli sredstva podsticaja za deo Programa koji se odnosi na sufinansiranje podrške socijalno ugroženim građanima, samostalno određuje koliko će sredstava opredeliti za podršku socijalno ugroženim građanima, a koliko za ostale građane koji ne spadaju u socijalno ugrožene.