Cilj programa: stvaranje uslova za odvijanje sportskih aktivnosti i korišćenje sportskih objekata od strane svih kategorija stanovnika.
Prioritet imaju programi, odnosno projekti koji se odnose na finansiranje radova na sportskim objektima čija je izgradnja započeta ali nije završena, kao i njihovo stavljanje u upotrebu.
Kriterijumi odobravanja projekata: 
• da za planirane aktivnosti postoji potrebna dokumentacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja sportskih objekata;
• da je obezbeđena lokacija za izgradnju sportskog objekta;
• da sportski objekat ispunjava uslove propisane aktom kojim su uređeni uslovi za obavljanje sportskih delatnosti, u skladu sa Zakonom;
• da je u pitanju sportski objekat koji je od značaja za razvoj sporta na širem području Republike Srbije, naročito s obzirom na regionalnu pokrivenost, multifunkcionalnost, mogućnost organizovanja velikih sportskih takmičenja, obim korišćenja i broj korisnika, kao i razvijenost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi;
• da je sportski objekat kategorisan u sladu sa Nacionalnom kategorizacijom sportskih objekata;
• da je sportski objekat upisan u matičnu evidenciju sportskih objekata, u skladu sa Zakonom;
• da je u pitanju kapitalno održavanje sportskog objekta (rekonstrukcija, dogradnja, adaptacija i sanacija);
• da su radovi na izgradnji i kapitalnom održavanju sportskih objekata predviđeni odgovarajućom planskom dokumentacijom;
• da je predmer i predračun radova na izgradnji, odnosno održavanju sportskog objekta urađen i overen od strane stručnog lica;
• da je zemljište na kojem se planira izgradnja novog sportskog objekta u javnoj svojini;
• da je sportski objekat u javnoj svojini (u celini ili delimično);
• da nosilac programa iz sopstvenih sredstava snosi troškove pripremnih radova, izrade tehničke dokumentacije, angažovanja stručnog nadzora, tehničkog prijema, uknjižbe;
• da se izgradnja i održavanje i opremanje sportskog objekta u okvirima javno – privatnog partnerstva vrši pod uslovima i na način utvrđen zakonom kojim je uređeno javno – privatno partnerstvo;
• da se ugovorom regulišu sva svojinska i imovinska pitanja u vezi izgradnje i održavanja sportskog objekta, u skladu sa zakonom kojim je uređena javna svojina i drugim zakonima.
U skladu sa odredbom člana 45. Pravilnika opremanje sportskog objekta podrazumeva opremu koja se ugrađuje u sportski objekat i sa njim čini funkcionalnu tehničko – tehnološku celinu. Održavanje sportskog objekta podrazumeva kapitalno održavanje u smislu izvođenja radova na rekonstrukciji, dogradnji, adaptaciji i sanaciji sportskih objekata.

Ko može aplicirati: vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ili sportskog objekta uz saglasnost vlasnika zemljišta, odnosno sportskog objekta.