Konkursom je predviđena dodela kreditnih sredstava za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture kao i usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu.

Minimalni iznos odobrenih kreditnih sredstava za poljoprivredna gazdinstva, preduzetnike i mikro pravna lica je 500.000 dinara, a za ostala privredna društva  je 2.000.000 dinara.

Osnovni ciljevi:

1. Unapređenje kvaliteta turističke ponude i inteziviranje njenog korišćenja, što podrazumeva:

  • izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih kapaciteta, restorana i objekata sportsko-rekreativnog i zabavnog sadržaja,
  •  restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke kapacitete,
  •  nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima,
  • unapređenje marketinga domaće ugostiteljske ponude,
  •  dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira;

2. Izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture;

3. Usklađivanje turističkih kapaciteta sa zakonom kojim se uređuje oblast turizma i ugostiteljstva.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: do 50% ukupne vrednosti projekta

Ko može aplicirati:

1) privredno društvo registrovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;

2) preduzetnik koji je registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;

3) poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju

Napomena: Kreditna sredstva realizuju se preko Fonda, sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz valutnu klauzulu. Rok otplate dodeljenih kreditnih sredstava je do 72 meseca po isteku odložnog roka koji traje 12 meseci i računa se od dana prvog povlačenja kreditnih sredstava, osim za “green field“ investicije kojima se finansira izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture, za koje odložni rok traje 24 meseca i računa se od prvog povlačenja kreditnih sredstava. Otplata kreditnih sredstava vršiće se u tromesečnim anuitetima koji dospevaju 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 31. decembra u godini.

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, sa naznakom „Krediti za razvoj turizma”, isključivo putem pošte ili preko pisarnice Ministarstva.

 Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na korišćenje kreditnih sredstava samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/3139697.