Projekti treba da obezbeđuju sledeće:

a) promocija turističkih proizvoda i turističkih prostora Srbije i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude;

b) unapređenje i realizacija statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;

v) edukacija i treninzi u turizmu;

g) izrada planske dokumentacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast turizma i ugostiteljstva;

d) izrada planske i projektne dokumentacije (dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja, projektno-tehnička dokumentacija, studije i dokumenta po međunarodnim pravilima neophodni za projekte iz fondova EU i drugih stranih donatora i sl.);

đ) uređenje građevinskog zemljišta i izgradnja/unapređenje postojeće komunalne infrastrukture kao osnove za razvoj turističkih kapaciteta i sadržaja – izgradnja pristupnih saobraćajnica i parking prostora, elektro-energetska infrastruktura, sistemi za vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, hidrotehnički objekti u skladu propisima kojima se uređuje plovidba, telekomunikacijski sistemi i uređaji za merenje, sistemi za prikupljanje, sortiranje, odvoženje i preradu čvrstog otpada, javni toaleti;

e) uređenje javnih površina (trgovi, platoi, natkrivene komunikacije, sportsko-rekreativni tereni, dečja igrališta, marine, pristaništa, infrastruktura pristaništa i dr.);

ž) uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji i nabavka prateće opreme (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi i dr.);

z) postavljanje turističke signalizacije, rekonstrukcija, izgradnja i opremanje turističke infrastrukture i objekata od posebnog značaja za funkcionisanje i razvoj turizma (vizitorski centri, turistički info centri, kulturno-istorijski spomenici, arheološki lokaliteti, muzeji, objekti za odmor i rekreaciju, bazeni, kongresne dvorane, turistički kampovi, vidikovci, objekti uz prirodne atrakcije, itd.), kao i izgradnja i rekonstrukcija objekata sa drugim turističkim namenama i sadržajima;

i) realizacija posebnih turističkih projekata (uređaji za beleženje meteoroloških podataka, javni toaleti na turističkim lokacijama, sistemi za prikupljanje, sortiranje odvoženje i preradu čvrstog otpada itd.).

 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava:

 • Učešće sredstava ministarstva u finansiranju projekata navedenih pod a), b) i v), može iznositi do 50% ukupne vrednosti projekta.
 • Učešće sredstava ministarstva u finansiranju projekata navedenih pod g), d), đ), e),ž), z) i i) može biti do 100% ukupne vrednosti tog projekta.

 

Ko može aplicirati:

 • destinacijska menadžment organizacija, privredno društvo, odnosno druga organizacija i institucija čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, a koje nije indirektni korisnik budžeta
 • pravno lice u kome je Republika Srbija većinski vlasnik i pravno lice koje upravlja turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture
 • jedinice lokalne samouprave, kao i turističke organizacije i druga pravna lica osnovana od strane lokalne samouprave kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma.

Napomena:

 • Podnosilac zahteva za odobrenje sredstava za navedene projekte može da ostvari pravo na korišćenje subvencije samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine.
 • Pored zahteva, potrebno je obezbediti i sledeću dokumentaciju:

1. Rešenje o upisu u registar nadležnog organa, odnosno Obaveštenje o razvrstavanju za jedinice lokalne samouprave;

2. OP obrazac – kopija overena u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS“, br. 93/14, 22/15 i 87/18).

3. Za projekte navedene pod a), b) i v), u delu Korišćenje sredstava , u skladu sa članom 41. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS“, broj 17/19), turističke organizacije i druga pravna lica osnovana od strane lokalne samouprave kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma potrebno je da imaju usvojen godišnji plan rada i plan promotivnih aktivnosti na koji prethodnu saglasnost daje Turistička organizacija Srbije.

 • Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava podnosi se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, isključivo putem pošte ili pisarnice ministarstva.
 • Sve dodatne informacije u vezi sa projektima pod a), b), i v) mogu se dobiti na telefon: 011/3139697, a u vezi sa projektima pod g), d), đ), e), ž), z) i i) na telefon: 011/3139685.

 

Rok za dostavljanje prijava:

 • Zahtevi za korišćenje bespovratnih sredstava za projekte navedene u delu Korišćenje sredstava pod a), b) i v) podnose se se zaključno sa 31.03.2021. godine.
 • Zahtevi za korišćenje bespovratnih sredstava za projekte navedene u delu Korišćenje sredstava pod g), d), đ), e), ž), z) i i) podnose se zaključno sa 30.6.2021. godine.