Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu subvencija i transfera za finansiranje projekata razvoja turizma u 2022. godini.

Projekti treba da obezbeđuju sledeće:

a) promocija turističkih proizvoda, turističkih destinacija i turističkih prostora Srbije i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude;

b) unapređenje i realizacija statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;

v) edukacija i treninzi u turizmu;

g) izrada planske dokumentacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast turizma i ugostiteljstva;

d) izrada planske i projektne dokumentacije (dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja, projektno-tehnička dokumentacija, studije i dokumenta po međunarodnim pravilima neophodni za projekte iz fondova EU i drugih stranih donatora i sl.);

đ) uređenje građevinskog zemljišta i izgradnja/unapređenje postojeće komunalne infrastrukture kao osnove za razvoj turističkih kapaciteta i sadržaja – izgradnja pristupnih saobraćajnica i parking prostora, elektro-energetska infrastruktura, sistemi za vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, hidrotehnički objekti u skladu propisima kojima se uređuje plovidba, javni toaleti;

e) uređenje javnih površina (trgovi, platoi, parkovi, natkrivene komunikacije, prodajno-izložbeni prostori, sportsko-rekreativni tereni, dečja igrališta, plaže, marine, pristaništa, infrastruktura pristaništa i dr.);

ž) uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji i nabavka prateće opreme (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, planinarske staze, sportsko-rekreativne staze, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi i dr.);

z) postavljanje turističke signalizacije, rekonstrukcija, izgradnja i opremanje turističke infrastrukture i objekata od posebnog značaja za funkcionisanje i razvoj turizma (vizitorski centri, turistički info centri, kulturno-istorijski spomenici, arheološki lokaliteti, muzeji, galerije, objekti za odmor i rekreaciju, bazeni, velnes i spa centri, sportsko-rekreativne dvorane, klizališta, kongresne dvorane, turistički kampovi, objekti lovnog turizma, vidikovci, objekti uz prirodne atrakcije, prodajno-izložbeni štandovi itd.), kao i izgradnja i rekonstrukcija objekata sa drugim turističkim namenama i sadržajima.

Finansijski plan:

Učešće sredstava ministarstva u finansiranju projekata navedenih pod a), b) i v), može iznositi do 50% ukupne vrednosti projekta.

Učešće sredstava ministarstva u finansiranju projekata navedenih pod g), d), đ), e),ž), i z) može biti do 100% ukupne vrednosti tog projekta.

Ko može aplicirati: destinacijska menadžment organizacija, privredno društvo, odnosno druga organizacija i institucija čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, a koje nije indirektni korisnik budžeta,  kao i pravno lice u kome je Republika Srbija većinski vlasnik i pravno lice koje upravlja turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture

Napomena: Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava podnosi se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, isključivo putem pošte ili pisarnice ministarstva.

Sve dodatne informacije u vezi sa projektima pod a), b), i v) mogu se dobiti na telefon: 011/3139697, a u vezi sa projektima pod g), d), đ), e), ž) i z), na telefon: 011/3139685.

Rok za dostavljanje prijava: 30.04.2022. za projekte pod a), b) i v); 30.06.2022. za projekte pod g), d), đ), e), ž) i z).