Cilj programa: unapređenje uslova života i rada na selu obezbeđivanjem prevoza stanovništvu u seoskim sredinama.

Realizacijom Programa rešavaju se osnovne potrebe kretanja seoskog stanovništva, a sve u cilju omogućavanja kvalitetnijeg života u ruralnim sredinama, bolje povezanosti i efikasnije prohodnosti između ruralnih sredina, odnosno sela i opštinskih odnosno gradskih sedišta.

Namena sredstava: Bespovratna sredstva namenjena su za kupovinu minibuseva u beloj boji sa ukupno dvadeset i jednim putničkim sedištem (20+1).

Bespovratna sredstva se dodeljuju za kupovinu minibuseva koji će se koristiti isključivo za potrebe prevoza seoskog stanovništva iz jednog sela u drugo selo ili iz sela u gradsko/opštinsko sedište.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 7.000.000,00 dinara

Ko može aplicirati: jedinice lokalne samouprave

Napomena: Za sva pitanja u vezi sa tekstom javnog konkursa možete se obratiti na mejl adrese: milos.djokic@mbs.gov.rs i emilija.markovic@mbs.gov.rs i na broj telefona 011 311 0854.