Seoskom kućom sa okućnicom u smislu Programa smatra se kuća sa ekonomskim dvorištem, koje se nalazi na istoj katastarskoj parceli kao i seoska kuća ili na susednim parcelama u odnosu na seosku kuću.
Seoska kuća sa okućnicom može biti u susvojini više lica kada se svi suvlasnici pojavljuju kao prodavci svojih suvlasničkih delova. Ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom kao i procenu tržišne vrednosti nepokretnosti, jedinica lokalne samouprave utvrđuje zapisnikom, koji podnosioci prijave dostavljaju kao neophodnu dokumentaciju prilikom konkurisanja za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.
Prodavac seoske kuće sa okućnicom mora biti saglasan sa procenjenom tržišnom vrednošću nepokretnosti i to potvrđuje izjavom, koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.
Seoska kuća sa okućnicom ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje ukoliko je bezbedna i uslovna za stanovanje, poseduje infrastrukturu – kanalizaciju ili septičku jamu, vodu, struju i ako postoji pristup do seoske kuće sa okućnicom preko tvrdog puta.
Podnosioci prijave koji dobiju bespovratna sredstva ne mogu otuđiti nepokretnost u roku od deset godina od dana zaključenja ugovora o prodaji nepokretnosti sa prodavcem nepokretnosti i nepokretnost mora biti osigurana u navedenom periodu.


Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: do 1.200.000,00 dinara.


Ko može aplicirati: punoletni državljani Republike Srbije koji nemaju navršenih 45 godina života i pripadaju sledećim kategorijama: pojedinac, samohrani roditelj, bračni par, vanbračni partneri.
Podnosioci prijave konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom.


Napomena: Prijave se šalju PREPORUČENOM POŠILJKOM na adresu Ministarstvo za brigu o selu, Bulevar Mihajla Pupina 2a, 11070 Novi Beograd ili se dostavlja predajom na pisarnicu na navedenoj adresi.
Prijave se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs –za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom – NE OTVARATI”, sa punim nazivom i adresom pošiljalaca na poleđini koverte.
Važne informacije: Program i obrazac prijave se mogu preuzeti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu www.mbs.gov.rs.


Za sva pitanja u vezi sa tekstom javnog konkursa možete se obratiti na mejl adresu mirjana.vesic@mbs.gov.rs , milos.petrovic@mbs.gov.rs, ivana.lijeskic@mbs.gov.rs, ili na brojeve telefona 011/3117633, 011/3112016 i 011/2673024.