Svrha programa: Predmet ovog javnog konkursa je dodela sredstva jedinicama lokalnih samouprava za sufinansiranje realizacije projekata očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2024. godini, koji će omogućiti sprečavanje ili otklanjanje štetnih promena u zemljištu i koji za cilj imaju da se očuvaju površine i funkcije zemljišta kao prirodnog resursa i da se spreče ili otklone štetne promene u zemljištu koje mogu da nastanu ili su nastale kao posledica:

1) erozionih procesa;

2) smanjenja sadržaja organske materije u zemljištu;

3) zakišeljavanja (acidifikacija), zaslanjivanja (salinizacija) i alkalizacije zemljišta;

4) sabijanja zemljišta, klizišta i odrona;

5) požara i hemijskih udesa;

6) zagađenja (nastalog usled emisija iz tačkastih i difuznih izvora, hemijskog zagađenja i dr.)

Prioritetne oblasti podrške:

Navedena sredstva dodeljuju se jedinicama lokalnih samouprava za sufinansiranje realizacije projekata očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2024. godini, u cilju sprečavanja ili otklanjanja štetnih promena u zemljištu koje mogu nastati kao posledica erozionih procesa, klizišta, odrona, krčenja šuma, udesa i dr. definisanih zakonom o zaštiti zemljišta i primena mera u cilju očuvanja, sanacije i remedijacije zemljišta.

Minimalno su-finansiranje: 20 %

Ko može aplicirati: jedinice lokalnih samouprava (gradovi i opštine) na teritoriji Republike Srbije.