Svrha/cilj programa: dodela sredstva jedinicama lokalnih samouprava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2023. godini, koji obuhvataju aktivnosti u vezi sa pružanjem podrške jedinicama lokalnih samouprava u sprečavanju nelegalnog deponovanja otpada i prevenciji nastajanja novih divljih deponija na teritoriji Republike Srbije.


Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: do 80%

Ko može aplicirati: jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) na teritoriji Republike Srbije.

Dodatne informacije i dokumentacija: eko.konkursi@eko.gov.rs  ili na telefon: 011/26-00-433