Svrha programa: dodela sredstava jedinicama lokalnih samouprava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2024. godini, koji obuhvataju aktivnosti u vezi sa pružanjem podrške jedinicama lokalnih samouprava u sprečavanju nelegalnog deponovanja otpada i prevenciji nastajanja novih divljih deponija na teritoriji Republike Srbije, putem sufinansiranja projekata čišćenja divljih deponija na teritoriji lokalnih samouprava.
Minimalno su-finansiranje: 20 % ukupnih troškova
Ko može aplicirati: jedinice lokalnih samouprava (gradovi i opštine) na teritoriji Republike Srbije.