Predmet konkursa: dodela sredstava jedinicama lokalnih samouprava za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i zatvaranja nesanitarnih deponija u 2023. godini, koji obuhvataju aktivnosti u vezi sa pružanjem podrške jedinicama lokalnih samouprava u sanaciji i zatvaranju nesanitarnih deponija koje nisu izgrađene u skladu sa propisima kojima se uređuje odlaganje otpada na deponije u Republici Srbiji.
Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog javnog konkursa obezbeđena su u iznosu od 477.250.000,00 dinara.
Navedena sredstva dodeljuju se jedinicama lokalnih samouprava za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i zatvaranja nesanitarnih deponija koje su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, dok je obaveza korisnika sredstava da nakon realizacije projekta sprovodi monitoring otpadnih tokova sanirane i zatvorene nesanitarne deponije u skladu sa Uredbom o odlaganju otpada. 
Minimalno su-finansiranje: 20%
Ko može aplicirati: jedinice lokalne samouprave
Zahtev za dodelu sredstava sufinansiranje realizacije projekata sanacije i zatvaranja nesanitarnih deponija u 2023. godini sadrži:
1) podatke o podnosiocu zahteva;
2) opšte podatke o projektu (naziv projekta, informacije o projektu, opis projekta, glavni ciljevi, zadaci, odnosno aktivnosti, specifični ciljevi, doprinos projekta, lokacija projekta, vreme potrebno za realizaciju projekta, održivost i stepen spremnosti, ukupna vrednost projekta i učešće Ministarstva zaštite životne sredine u finansiranju projekta, očekivani rezultati i efekti projekta);
3) kriterijume i merila za klasifikaciju projekta;
4) finansijski rezime (planirani budžet projekta, izvori finansiranja i specifikacija troškova);
5) podatke o upravljanju projektom (rukovodilac projekta, upravljačka struktura);
6) izjavu o tačnosti dostavljenih podataka;
7) druge podatke od značaja za ocenu i finansiranje projekta.
Napomena: Zahtev se podnosi na Obrascu zahteva – Obrazac broj 1.
Podnosilac zahteva može podneti jedan zahtev na Javni konkurs.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti na elektronsku adresu eko.konkursi@eko.gov.rs ili na telefon: 011/26-00-433.