U skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2018. godinu koji utvrđuje kriterijume za učešće u su-finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih Lokalnim akcionim planovima zapošljavanja, jedinice lokalne samouprave mogu podneti zahtev za učešće u su-finansiranju određenog programa ili mere.

Programi ili mere koje se su-finansiraju:

1.       Javni radovi

2.       Program obuke na zahtev poslodavca

3.       Program sticanja praktičnih znanja

4.       Subvencija za samozapošljavanje

5.       Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih

Uslovi:

1.       Formiran lokalni savet za zapošljavanje

2.       Usvojen LAPZ za 2018. godinu

3.       Obezbeđeno više od polovine potrebnih sredstava za finansiranje određenog programa ili mere, odnosno, u slučaju nerazvijenih jedinica lokalne samouprave, može im biti odobreno i učešće u su-finansiranju i kad je obezbeđeno manje od polovine potrebnih sredstava.

Kriterijumi:

1.       Nivo razvijenosti jedinice lokalne samouprave

2.       Pripadnost JLS grupi III ili IV stepena razvijenosti i posebno devastirana područja

3.       Formiran lokalni savet za područje više JLS i usvojen zajednički plan zapošljavanja za to područje.

Ko može da aplicira: jedinica lokalne samouprave