Svrha/cilj programa: Program podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“ podrazumeva osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad, odnosno praksu na poslovima kod poslodavca u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad. Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa. U Program se uključuju nezaposlena lica sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva stečenog na poslovima u okviru nivoa obrazovanja na kojima će se osposobljavati. Izuzetno, u Program se mogu uključiti i lica koja imaju radno iskustvo kraće od 6 meseci, stečeno na poslovima u okviru nivoa obrazovanja na kojima će se osposobljavati. 


Trajanje Programa je 9 meseci. 


Pravo učešća u realizaciji Programa može ostvariti poslodavac koji ispunjava sledeće uslove:

  • ima sedište na teritoriji Republike Srbije; 
  • izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima; 
  • u poslednjih šest meseci nije bio duže od 30 dana neprekidno evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije; 
  • izmirio je ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje, osim za obaveze čija je realizacija u toku, pod uslovom da iste redovno izmiruje; 
  • ima zaposlenog mentora sa najmanje istim nivoom obrazovanja koji se zahteva za poslove za koje se nezaposleni osposobljava, zaduženog za osposobljavanje lica, zaposlenog u mestu u kojem se realizuje osposobljavanje lica; ima najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima na kojima će se nezaposleni osposobljavati, pri čemu jedan mentor može biti zadužen za osposobljavanje najviše od 3 do 5 lica u zavisnosti od tehničkih, prostornih i drugih kapaciteta za osposobljavanje lica, odnosno, radnog prostora, tehničkih sredstava i opreme koji po funkcionalnosti odgovaraju zahtevanom broju lica i vrsti poslova za koje se osposobljavaju i dr.
  • ima tehničke, prostorne i druge kapacitete za osposobljavanje lica, odnosno radni prostor, tehnička sredstva i oprema po funkcionalnosti odgovaraju zahtevanom broju lica i vrsti poslova za koje se osposobljavaju i obezbeđuje sve druge uslove u skladu sa propisima o bezbednosti i zaštiti na radu;

Uslovi za nezaposlena lica:

Nezaposleno lice se može uključiti u Program ako: 
• se nalazi na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje, 
• ima najmanje srednje obrazovanje, 
• ima do navršenih 30 godina na dan prijave za učešće u Programu, 
• nema radnog iskustva stečenog na poslovima u okviru nivoa obrazovanja na kojima će se osposobljavati, odnosno ima stečeno radno iskustvo kraće od 6 meseci na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim konkuriše,
• nema položen stručni ispit za poslove u okviru nivoa obrazovanja sa kojim konkuriše, 
• nije ranije bilo korisnik Programa „Moja prva plata“, 
• u periodu od šest meseci pre objave ovog javnog poziva nije bilo u radnom odnosu kod izabranog poslodavca.

Napomena: Poslodavac koji ima do 5 zaposlenih ima pravo da u Program uključi jedno nezaposleno lice, poslodavac koji ima od 6 do 14 zaposlenih ima pravo da u Program uključi najviše dva nezaposlena, a poslodavac koji ima 15 i više zaposlenih ima pravo da u Program uključi nezaposlene čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih.


Rok za dostavljanje prijava: 
Prijava poslodavaca za učešće u programu i oglašavanje pozicija vrši se elektronskim putem, na veb portalu www.mojaprvaplata.gov.rs , u periodu od 10.10.2023. godine do 07.11.2023. godine. 
Prijavljivanje kandidata vrši se elektronskim putem, na veb portalu www.mojaprvaplata.gov.rs , u periodu od 13.11.2023. godine do 06.12.2023. godine