Teme/projekti koji:

• zagovaraju usvajanje integrativnih manjinskih politika na nacionalnom i lokalnom nivou; afirmišu interkulturalizam kao instrument prevazilaženja segregativnog multikulturalizma i društvene (samo)izolacije manjina; i/ili predlažu modele njihove primene naročito u oblasti obrazovanja i javnog informisanja;

 

• doprinose približavanju stavova i postizanju konsensusa između „većine“i „manjina“ o potrebi i načinima jačanja interkulturalizma ili doprinose unapređenju interkulturnih kompetencija građana i javnih i drugih institucija (škola, medija, institucija kulture i sl.);

 

• doprinose širenju razumevanja građana o ciljevima integrativnih manjinskih politika zasnovanih na interkulturalizmu naročito u oblasti obrazovanja s ciljem da se obezbedi kvalifikovano i efektivnoučestvovanje roditelja, prosvetnih radnika, njihovih udruženja i drugih zainteresovanih aktera iz većinske i manjinskih zajednica, kao i približavanju njihovih stavova o poželjnom modelu interkulturalnog obrazovanja;

 

• zagovaraju primenu garantovanih prava etničkih manjina uključujući sprovođenje Akcionog plana o poštovanju prava manjina vezanog za vođenje pregovora o članstvu u EU (politički kriterijumi i poglavlja 23, 26 i 10); kontrolišu sprovođenje preporuka Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnost, Nacionalnog prosvetnog saveta, Saveta REM i/ili drugih organa i tela nadležnih za ostvarivanje prava etničkih manjina; i vrše građanski nadzor nad radom ovih tela i organa;

 

• unapređuju primenu prava na informisanje na maternjem jeziku, a naročito ostvarivanje slobode medija na jezicima etničkih manjina.

 

Ko može da aplicira: organizacije i institucije građanskog društva (udruženja građana, profesionalna udruženja, institucije kulture), policy instituti, državni i lokalni organi vlasti, nezavisni državni organi i nacionalni saveti nacionalnih manjina

 

Rok za dostavljanje predloga projekta: 26.03.2017. godine.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.fosserbia.org/sr/konkursi/prevazila%C5%BEenje-segregativnog-multikulturalizma-ka-interkulturalizmu.html