U skladu sa ugovorom o saradnji i zajedničkom finansiranju sa lokalnom samoupravom Veliko Gradište  i Fondacijom Ana i Vlade Divac, a uz tehničku podršku USAID Programa za konkurentnu privredu, Regionalna razvojna agencija Braničevo-Podunavlje raspisuje konkurs za podsticajna sredstva za razvoj poljoprivrede u opštini Veliko Gradište.

Konkursom je planirana podrška poljoprivrednicima koji se bave ratarskom, voćarskom, vinogradarskom i stočarskom  proizvodnjom. Ukupna raspoloživa sredstva po ovom konkursu su 2.500.000,00 dinara. Na konkurs mogu da konkurišu registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije opštine Veliko Gradište i to za posticaje za :

  • nabavku opreme i mehanizacije
  • popravke traktora i drugih poljoprivrenih mašina (berača, kombajna)
  • Sertifikovanog sadnog materijala
  • pripremu biznis plana za potrebe apliciranja na IPARD  javne pozive

PRAVO UČEŠĆA PO OVOM KONKURSU IMAJU:

• Fizička lica – nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva sa aktivnim statusom:

- koja imaju prebivalište na teritoriji opštine Veliko Gradište

Podnosioci prijave na konkurs mogu da ostvare  pravo na korišćenje podsticajnih sredstava jednom u toku budžetske godine i ne mogu se prijaviti ponovo za podršku do isplate svih prethodno dobijenih sredstava po ovom Konkursu. Podnosilac prijave na konkurs može biti isključivo nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

Fizičko lice koji ostvari pravo po ovom osnovu potpisuje ugovor sa RRA Braničevo-Podunavlje sa jasno definisanim pravima i obavezama. Maksimalan iznos podsticaja po ovom konkursu  je 300.000,00 dinara.

Napomena: korisnik može sopstvenim sredstvima nabaviti opremu čiji je iznos veći od podsticajnih sredstava.

OBAVEZE KORISNIKA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Korisnici su u obavezi da pri potpisivanju ugovora, kao sredstvo obezbeđenja, deponuju ličnu menicu u iznosu pozjamljenih sredstava iz fonda.

Lokalna samouprava Veliko Gradište subvencioniše nabavku sa 10% bespovratnih sredstava, odnosno maksimalno 30.000,00 dinara po korisniku podsticajnih sredstava.

Korisnici mere preuzimaju obavezu da u naredne tri godine od potpisivanja ugovora sa RRA Braničevo-Podunavlje vrate svoj deo učešća i to:

- U 2022.godini, najkasnije do 31. decembra - 30% ukupne vrednosti podsticajnih sredstava

- U 2023.godini, 30% ukupne vrednosti podsticajnih sredstava, najkasnije do 30. septembra 2023.

- U 2024.godini, 30% ukupne vrednosti podsticajnih sredstava, najkasnije do 30. septembra 2024.

U slučaju vremenskih nepogoda ili vanrednog stanja (poput epidemije), Upravni odbor Fonda može da donese odluku o produžetku roka vraćanja učešća korisnika. Tačan rok produžetka otplate će biti utvrđen u zavisnosti od posledica nastalih usled više sile.

Rok za prijavu na konkurs je do utroška sredstava.

OBAVEZNA  KONKURSNA DOKUMENTACIJA KOJU DOSTAVLJAJU FIZIČKA LICA:

- Obrazac prijave na konkurs (Obrazac br.1)

- Pristanak za obradu podataka o ličnosti (Obrazac br.2)

- Očitana kopija lične karte podnosioca prijave

- Potvrda o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva za 2021. godinu

- Izvod iz biljne proizvodnje iz Uprave za trezor (za poljoprivrednike)

- Podaci o poljoprivrednom gazdinstvu iz Uprave za trezor

- Predračun potrebne mehanizacije ili usluge izrade biznisplana - opreme sa opisom. Za korisnike koji nabavljaju sadni materijal potreban je: sertifikat za sadni materijal.

- Ukoliko je predmet nabavke polovna oprema - potrebno je dostaviti predračun od pravnog lica registrovanog za prodaju mehanizacije i opreme.

Napomena: Uverenje od lokalne poreske da je podnosilac prijave izmirio obaveze po osnovu lokalnih javnih prihoda pribaviće opština Veliko Gradište.

DODATNA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA FIZIČKA LICA:

- ukoliko lice/podnosilac prijave ima obrazovanje u oblasti poljoprivrede, dostavlja  kopiju diplome o stečenom obrazovanju u oblasti poljoprivrede

- potvrda iz PIO fonda da je korisnik osiguranik poljoprivrednog gazdinstva

Podnosilac  konkursne prijave potrebnu dokumentaciju može dostaviti u originalu ili kao fotokopiju overenu od strane nadležnog organa pri čemu Komisija zadržava pravo da zatraži na uvid original.

POSTUPAK  SPROVOĐENJA KONKURSA:

Dostavljene prijave će biti administrativno i komisijski proverene od strane članova Komisije koju čine po jedan predstavnik RRA Braničevo-Podunavlje, opštine Veliko Gradište i Fondacije Divac u smislu kompletnosti i administrativne usaglašenosti. 

Zajednička komisija razmatra prijave na konkurs, utvrđuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na podsticaje i vrši rangiranje prijava po utvrđenim kriterijumima.

Rok za objavu rezultata je 30 dana od dana završetka konkursa. Korisnik mere po ostvarivanju prava potpisuje ugovor sa RRA Braničevo-Podunavlje o pravima i obavezama koja su jasno definisana ugovorom.

NAČIN DOSTAVLJANJA DOKUMENTACIJE:

Obavezna konkursna dokumentacija kao i dodatna konkursna dokumentacija, sa obaveznim potpisom podnosioca prijave dostavlja se u jednom primerku u zatvorenoj koverti lično ili poštom, na adresu:  Opština Veliko Gradište, Žitni trg 1, 12220 Veliko Gradište  poštom ili lično u vremenu od 7:00-14:00 sa naznakom "Konkurs za podsticajna sredstva za razvoj poljoprivrede u opštini Veliko Gradište u 2022.godini - NE OTVARATI". Na poleđini koverte napisati naziv i adresu podnosioca prijave.

Prateća dokumentacija za konkurisanje