Svrha/cilj programa: Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou
Prioritetne oblasti podrške: 
Podnošenjem prijave na konkurs, JLS se istovremeno prijavljuje i za stručno-tehničku i za finansijsku podršku. U okviru ovog poziva, predviđena je podrška za 20 JLS i to za:
-    15 JLS, stručno-tehnička podrška u uspostavljanju/unapređenju lokalnih planskih, pravnih, finansijskih i institucionalnih mehanizama za planiranje i funkcionisanje sistema socijalne zaštite.  Pored stručno-tehničke, predviđena je i finansijska podrška visine do 60.000,00 EUR za uvođenje nove/novih ili unapređenje postojećih standardizovanih usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou (npr. nova usluga koja trenutno nije obezbeđena u JLS ili razvoj/proširenje postojeće usluge kako bi se povećao obuhvat korisnika i/ili povećala teritorijalna dostupnost usluge i slično) sa fokusom na usluge koje doprinose procesu deinstitucionalizacije i prevenciji institucionalizacije; 
-     JLS, stručno-tehnička podrška u razvoju "novih mehanizama“ i specifičnih aspekata sistema socijalne zaštite, odnosno za razvoj inovativnih i/ili integrisanih, kao i usluga koje se obezbeđuju putem međuopštinske saradnje (sa naglaskom na standardizovane usluge socijalne zaštite) koje doprinose procesu deinstitucionalizacije i prevenciji institucionalizacije. Pored stručno-tehničke, predviđena je i finansijska podrška visine do 100.000,00 EUR za razvoj i uspostavljanje inovativnih i/ili integrisanih usluga, kao i usluga koje se obezbeđuju putem međuopštinske saradnje.
Obavezno partnerstvo: JLS može učestvovati samo u jednoj prijavi po ovom pozivu, bilo kao podnosilac prijave bilo kao partner u okviru razvoja međuopštinske usluge
Period implementacije projekata: okvirno 24 meseca (12 meseci tehničke podrške i 12 meseci finansijske podrške)
Ko može aplicirati: Jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji


Napomena: u periodu od 1. do 8. juna 2023. godine  biće organizovano pet informativnih sastanaka