Ciljevi Poziva: Opšti cilj je jačanje položaja romske populacije u lokalnim zajednicama kroz implementaciju prioritetnih nacionalnih i lokalnih strateških mera. Specifični ciljevi  podrazumevaju: 1) Unapređenje socijalnog i ekonomskog položaja romskog stanovništva kroz aktivnosti zapošljavanja koje sprovode lokalne zajednice, i 2) Podršku aktivnostima koje imaju za cilj borbu protiv diskriminacije i promovisanje ravnopravnosti romske populacije. Ukupni okvirni iznos koji će se staviti na raspolaganje u okviru ovog poziva za dostavljanje predloga projekta je 2 miliona evra.

Sektori ili teme predloga projekta moraju da se odnose na:

 • Socijalno uključivanje;
 • Zapošljavanje;
 • Borba protiv diskriminacije i ljudska prava;
 • Zapošljavanje/inkluzija mladih.

Vrste projekata i prihvatljivih aktivnosti:

Partija 1: Inicijative za aktivno zapošljavanje romskog stanovništva

1. Razvoj kapaciteta i kompetencija romskog stanovništva za ulazak na tržište rada:

 • Organizovanje kratkih obuka za Rome (naročito za Romkinje) radi unapređenja kapaciteta za traženje posla,
 • Pružanje psiho-socijalne podrške i osnaživanje Roma (naročito Romkinja) za pristup tržištu rada i njihovo ostajanje u radnom odnosu,
 • Podrška zapošljivosti i veštinama nezaposlenih i nisko kvalifikovanih osoba kroz praktičan rad,
 • Podrška razvoju romskog preduzetništva kroz usluge obuke, usluge mentoringa, savetodavne usluge i stručnu podršku za unapređenje poslovanja, kao i upoznavanje sa zakonima i procedurama koji se odnose na poslovanje,
 • Prezentacije, javne rasprave, okrugli stolovi i kampanje organizacija civilnog društva (posebno romskih organizacija) sa ciljem informisanja što većeg broja romske populacije o mogućnostima zapošljavanja.

2. Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava i lokalnih partnera iz javnog, civilnog i privatnog sektora za kreiranje i uvođenje mera i programa zapošljavanja na lokalnom nivou u skladu sa potrebama lokalnog tržišta rada:

 • Uvođenje medijatora koji će olakšati komunikaciju između Roma/Romkinja koji traže zaposlenje i potencijalnih poslodavaca koji imaju potrebu za novim radnicima,
 • Podizanje nivoa svesti javnosti o pitanjima borbe protiv diskriminacije Roma/Romkinja na radnom mestu sa fokusom na poslodavce, privredu i širu javnost (npr. organizovanje kampanja, okruglih stolova, seminara, obuka, tematskih radionica, pisanje i distribucija različitih publikacija,  itd.).

3. Podrška inkluziji Roma putem među-sektorskog partnerstva na lokalnom nivou uključujući i saradnju sa subjektima iz  javnog, civilnog i privatnog sektora:

 • Pružanje podrške poslodavcima (postojeći privredni subjekti, novi privredni subjekti sa potencijalom za zapošljavanje Roma/Romkinja i romski preduzetnici) putem subvencija u vidu opreme, obuke i mentorskog rada,
 • Podrška aktivnoj inkluziji Roma/Romkinja kroz obuku za određeni profil radnika, u skladu sa potrebama lokalnog tržišta rada,
 • Uspostavljanje lokalne/regionalne jedinice za podršku poslovanju romskim preduzetnicima (poslovno-savetodavne usluge - izrada biznis plana, marketing strategije i ostale aktivnosti podrške poslovanju),
 • Unapređenje saradnje romskih preduzetnika sa poslovnim udruženjima i pružaocima usluga za razvoj poslovanja (regionalne razvojne agencije, poslovni inkubatori, klasteri, itd.),
 • Povezivanje sa poslodavcima kako bi ih ohrabrili da obezbede radnu praksu, sticanje novih kvalifikacija i zapošljavanje romske populacije (organizacija sajma za zapošljavanje Roma/Romkinja; višemesečne radne prakse u firmama koje će obezbediti dugoročniji angažman nezaposlenih Rom/Romkinja i pomoći u prevazilaženju predrasuda koje su poslodavci imali prema Romima/Romkinjama).

Partija 2: Borba protiv diskriminacije i promovisanje ravnopravnosti romskog stanovništva

1. Podsticanje pozitivnih akcija lokalne zajednice prema romskom stanovništvu radi sprečavanja diskriminacije, sa posebnim fokusom na decu i mlade u riziku od socijalne isključenosti, žene, osobe sa invaliditetom i osobe starije životne dobi:

 • Edukacija o oblicima diskriminacije i jačanje svesti članova romske zajednice o postojećim zakonskim mehanizmima za zaštitu ljudskih prava, posebno sa ciljem da se zaštite od nasilja u porodici,
 • Promocija Strategije za borbu protiv diskriminacije i sprovođenje mera koje podržavaju realizaciju  Strategije preko lokalnih mehanizama za borbu protiv diskriminacije i govora mržnje (besplatna pravna pomoć, mobilni advokati, medijacija, itd.),
 • Senzibilisanje lokalnih zajednica za prepoznavanje različitih nivoa i tipova diskriminacije, podsticanje interakcije između različitih grupa, podsticanje interkulturalizma i međuetničkih odnosa na lokalnom nivou,
 • Podizanje nivoa svesti novinara, državnih službenika i predstavnika civilnog društva o antidiskriminacionoj politici, jednakim pravima, i diskriminaciji Roma (izlaganja, javne rasprave, okrugli stolovi, kampanje OCD),
 • Izgradnja kapaciteta i unapređenje kompetencija državnih službenika putem obuke za zaposlene u javnom sektoru na lokalnom nivou da bi se povećali društveni i institucionalni kapaciteti za prevenciju i zaštitu od diskriminacije,
 • Podrška i mentorski rad za prevazilaženje prepreka tokom pohađanja predškolskih i školskih programa (podrška u učenju, psiho-socijalna podrška deci i porodicama, sprečavanje napuštanja škole, itd.),
 • Obuka romskog stanovništva (posebno Romkinja) za prepoznavanje nasilja u porodici i borbu protiv istog, za sprečavanje ranih brakova i o značaju porodične podrške, itd.,
 • Smanjivanje negativnih predrasuda većinskog stanovništva prema Romima kroz umetnost, kulturu, istoriju i medije,
 • Razvoj društvene svesti o značaju tolerancije i poštovanja različitosti sa ciljem da se smanji sveukupni nivo diskriminacije (intenzivne društvene kampanje za institucije, lokalne vlasti, širu javnost, lokalne grupe, neformalne kampanje, itd.),
 • Podrška organizovanju seminara za medije kako bi preuzeli aktivniju ulogu u promovisanju pozitivnog imidža romske zajednice,
 • Podrška medijskim kampanjama za nacionalne institucije, lokalne vlasti i širu javnost.  

Iznos bespovratnih sredstava: 40.000 – 60.000 evra

Minimalno su-finansiranje: 10%

Obavezno partnerstvo: sa min. 1 organizacijom civilnog društva koja je registrovana u Republici Srbiji i deluje u sektorima relevantnima za ovaj Poziv najmanje godinu dana pre objavljivanja Poyiva (dodatni partneri opcionalno: druge OCD, LS, javna preduzeća, itd.)  

Period implementacije projekata: 9-15 meseci

Ko može aplicirati: lokalna samouprava (grad, opština, gradska opština)

Napomena: vodeći aplikant može da podnese samo 1 prijavu u okviru 1 Partije, dok može biti ko-aplikant u prijavi za drugu Partiju. Registracija u PADOR sistemu je obavezna za sve ko-aplikante.