Program „Unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti na lokalnom nivou u Srbiji“ (Swiss PRO) poboljšaće lokalne kapacitete prvenstveno u 99 lokalnih samouprava u regionu Šumadije i Zapadne Srbije i u regionu Južne i Istočne Srbije kako bi se primenili principi dobrog upravljanja u lokalnim politikama i propisima i time povećala socijalna uključenost. Švajcarska vlada je izdvojila 6,9 miliona dolara za Program za čije je sprovođenje odgovorna Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština. Glavni ciljevi Programa: 1. Da doprinese unapređenju znanja i veština organizacija i službenika; 2. Da pozitivno promeni obim i kvalitet javnih usluga koje se pružaju građanima, naročito onima iz ranjivih grupa.

 

Ciljevi intervencije:

Krajnji cilj: Poboljšati pristup lokalnih ranjivih socijalnih grupa njihovim pravima i potrebama putem boljeg obezbeđivanja politika i praksi socijalne uključenosti.

Posebni cilj: Poboljšati pristup pravima i ispunjavanju potreba najmanje 2.000 građana iz ranjivih grupa.

 

Ključne tematske oblasti:

1. Osnaživanje ranjivih grupa putem zapošljavanja, obrazovanja i obuke, sa posebnim fokusom na ranjive žene, Rome, osobe sa invaliditetom, mlade i korisnike socijalne pomoći u cilju njihovog poboljšanog socijalnog uključivanja;

  • Podržati zapošljivost i veštine onih koji ne rade i nisko kvalifikovanih osoba kroz intenzivniji, fleksibilniji i specijalno prilagođen pristup, tj. obuku na radu
  • Povezati se sa poslodavcima kako bi ih ohrabrili da obezbede prekvalifikaciji, sticanje novih kvalifikacija i zapošljavanje iz prioritetnih grupa
  • Formalno ili neformalno učenje kroz obuku za stručno osposobljavanje

 

2. Povećati dostupnost javnih usluga, tj. ravnopravan pristup tim uslugama i povećati efikasnost, delotvornost i pravednu distribuciju (uključujući zdravstvene, obrazovne usluge i usluge socijalne zaštite), za lokalne ranjive grupe;

  • Podrška za sve prepreke i probleme koji treba da se razmotre, pre svega bolesti ili redovne zdravstvene preglede, podrška deci u obrazovanju, podrška u oblasti socijalne zaštite, itd.

 

Iznos bespovratnih sredstava: 10.000 – 14.000 CHF

Minimalno su-finansiranje: n/a

Partnerstvo: nije obavezno, ali je moguće sa npr. JLS.

Period implementacije projekata: 8 – 12 meseci

Ko može aplicirati: valjano registrovana neprofitna organizacija ili udruženje građana u periodu od minimum 1 godine, sa sedištem u jednoj od 99 opština u okviru Područja odgovornosti Programa Swiss PRO.

Napomena: Jedan podnosilac može podneti samo jedan predlog projekta. Jedan podnosilac može da dobije samo jedan grant.